Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż zwolniona

W jakiej wysokości można odliczyć podatek naliczony w przypadku występowania sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej?

Podatnik podatku od towarów i usług może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony od poniesionych wydatków, jeżeli związane są one wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem. W sytuacji, gdy zakupy służą jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej i nie jest możliwe odrębne określenie kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, ma zastosowanie art ...

Czy sprzedaż w 2004 r. działki nabytej w 1992 r. z wybudowanym w 1998 r. budynkiem mieszkalnym korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.03.2004 r. uzupełnione 16.03.2004 r., wyjaśniam, że według unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodu, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli jest ono dokonywa ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie znak: EF/629/2003 z dnia 4.11.2003 r. (wpływ do US 7.11.2003 r.), uzupełnione w dniu 24.11.2003 r., dotyczące obowiązku wystawiania faktur VAT oraz rozliczania podatku naliczonego w przypa ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż lokali mieszkalnych?

Przepis art. 4 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o towarach używanych – rozumie się przez to: budynki, budowle i ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż ośrodka wypoczynkowego, w skład którego wchodzą budynki, budowle oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów? (Przy nabyciu ośrodka w wyniku darowizny podatnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, a od zakończenia budowy minęło 5 lat. Poniesione przez nabywcę wydatki na modernizację budynku hotelowego przewyższyły 30 proc. wartości początkowej i przysługiwało od nich prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Budynki użytkowano powyżej 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5) ( obowiązującym do 30.04.2004r. ) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm. ) zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek nal ...

Czy w pozycji 19 deklaracji VAT-7 powinno się wpisywać wartość zwolnioną sprzedaży samochodu, którego zakup był również zwolniony od podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 229, poz. 1916 ) Minister Finansów w objaśnieniach szczegółowych do deklaracji dla podatku od towarów i usług ( VAT-7 i VAT-7K ) stanowiących załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia określił, iż w po ...


Czy można odliczyć podatek naliczony VAT od zakupionych nowych opakowań zwrotnych, służących do transportu własnych wyrobów ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.03.2004r ( data wpływu 15.03.2004r. ) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż zakup nowych opakowań wielokrotnego użytkowania, służących do transportu towarów, podlegających ...


Z przedmiotowego pisma wynika, że fundacja prowadzi działalność charytatywną związaną z opieką i żywieniem dzieci specjalnej troski, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jedyną działalnością opodatkowaną prowadzoną przez fundację jest działalność apteki. Fundacja dokonuje zakupów żywności oraz towarów na rzecz dzieci pozostających pod jej opieką. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy ma prawo do odliczeniu podatku naliczonego od ww. zakupów dotyczących żywności i innych towarów kupowanych na rzecz dzieci?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Także przepis art. 20 ust. 2 ww. ustawy reguluje kwestię odliczenia podatku i stanowi, że podatnik może zmn ...

Generowanie strony w 6 ms