Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpisy na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych

uzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S. „H.”, która zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy w rozliczeniu za rok 2003 do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć całość kwo ...


Czy spółka z o.o. może samodzielnie ustalić stanowiska pracy o szczególnie uciążliwych warunkach oraz czy kwota podwyższonego na tej podstawie wyższego odpisu na ZFŚS stanowić będzie koszt uzyskanai przychodów?

Pismem z dnia 10 marca 2004 r. nr NO/832/2004 Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie tworzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiącego koszt uzyskania przychodów w sytuacji gdy pracownicy wykonują pracę w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: Spółka jest firmą informatyczną. Zatrudnia pracowników wykonujących prace ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku 2004 odpisy na zakładowy fundusz socjalny za rok 2002 i 2003?

Spółka z uwagi na brak środków finansowych w pierwszym roku działalności nie dokonywała odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.W świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o pdop kosztami uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równo ...

Czy „świadczenie urlopowe” wypłacane przez podatnika na podstawie Układu Zbiorowego Pracy pracowników „X”- spółki z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Z treści pisma oraz dołączonego do niego Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „X”- spółki z o.o. (...) wynika, że Spółka, jako pracodawca do dnia 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) była zobowiązana tworzyć zakładowy funduszu świad ...

Czy przekazanie na cele Funduszu Socjalnego wyprodukowanych przez firmę podatnika brykietów opałowych, a następnie przekazanie ich pracownikom będzie korzystało ze zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy nie są finansowane ze środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych ?

W katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem zawartym w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (j.t.Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, ze zm.), zwanej w dalej ustawą o VAT, mieści się przekazanie towarów na potrzeby osobiste pracowników (ust. 3 pkt 2). W opisanej sytuacji spełnione są przesłanki takiego przekazania. Co do zasady więc, planowana czynność ...

Czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utworzone w związku z zatrudnieniem osób na umowę agencyjną, stanowią koszt uzyskania przychodów?

Zasady naliczania odpisu na fundusz socjalny regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 tej ustawy fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Sposób ustalenia przeciętnej liczby zatrudn ...

1. Czy kwota strat z lat ubiegłych odliczana w deklaracjach miesięcznych roku podatkowego, za który w zeznaniu rocznym osiągnięto stratę podatkową może być odliczona w kolejnych latach podatkowych? 2. Czy kwoty przekazane na rachunek funduszu za okresy lat ubiegłych, w których nie dokonywano odpisów, z uwagi na zawieszenie ZFŚS, będą kosztem uzyskania przychodów w latach dokonania wpłat? 3. Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu umów najmu, dzierżawy w sytuacji, gdy czynsz jest płatny z dołu? 4. Kiedy koszty związane z przedmiotem najmu będą stanowić koszty podatkowe, czy w miesiącu zarachowania, czy też z chwilą powstania przychodu podatkowego, czyli w terminie płatności? 5. Czy uregulowanie przez kontrahenta należności z tytułu umów najmu, dzierżawy przed terminem płatności określonym na fakturze powoduje powstanie przychodu w momencie zapłaty (lub kompensaty), czy przychód podatkowy powstaje w terminie wymagalności? 6. Kiedy powstaje przychód podatkowy w przypadku obciążania najemcy (dzierżawcy) kosztami korzystania z telefonów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, w sytuacji, gdy faktury są wystawiane za ten miesiąc na koniec miesiąca, a termin płatności przypada w miesiącu następnym, a sprzedawca nie jest bezpośrednim dostawcą, a jedynie refakturuje usługi?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. S.A. w S. z dnia 1.04.2004 r. (znak: NF/04/2004/1, data wpływu do tut. Urzędu 5.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższ ...

Czy jednostka działając na podstawie art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i dokonując odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w wysokości wyższej niż 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, ma prawo zaliczenia zwiększonej kwoty odpisu do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo L.dz. NE-118/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: W zapytaniu ...

Podatnik dokonał zakupu imprezy turystycznej w kraju od obcego podmiotu, która finansowana jest z ZFŚS. Czy na częściową odpłatność pracowników powinna być wystawiona faktura VAT i co powinna zawierać w pozycji stawka podatku VAT, kiedy nie jest naliczana marża?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.07.2004 r. (znak: EG/209/VII, data wpływu do tut. urzędu 7.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Z przedstawionego przez ...

Generowanie strony w 14 ms