Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniszczenie

Czy należy korygować podatek naliczony w związku ze zniszczeniem komputera służącego działalności podatnika?

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną - na zasadach określonych w dalszych ustępach cyt. art. 19 oraz pod warunkiem, że nie zachodzą przesłank ...

Ponieważ minęło 5 lat od zakończenia działalności handlowej i zakończenia rejestracji obrotów za pomocą kas, czy możemy w/w kasy fiskalne zniszczyć poprzez przekazanie ich na złom.

STAN FAKTYCZNY Kasy rejestrujące 10 szt. zainstalowane zostały w sklepach firmowych prowadzących sprzedaż detaliczną towarów spożywczych, przez podatnika. Dnia 17 lipca 1997r. kasy te zostały przekazane "xxxxxx” Sp.zo.o. jako aport, na tę okoliczność w dniu 11.07.1997r. zostały odczytane dane z pamięci fiskalnej w obecności urzędnika skarbowego. Fakt ten potwierdzony został protokołami z odczytów. ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup soli, która w wyniku kolizji drogowej uległa zniszczeniu i nie dotarła do odbiorcy?

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego Spółka zgodnie z fakturą z dnia 28 września 2004r. zakupiła sól. Następnie przewoźnik w dniu 29 września uczestniczył w kolizji drogowej, w wyniku której nastąpiło zniszczenie soli. Przewoźnik z tytułu zniszczenia towaru odmówił wypłacenia odszkodowania w kwocie brutto wartości utraconego towaru, twierdząc, że przyszły odbiorca tj. Spółka ...

Czy odszkodowanie za zniszczenia urządzeń i nasadzeń na pracowniczym ogródku działkowym dokonane przez spółkę gazownictwa w związku z modernizacją gazociągu - wolne jest od opodatkownia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowe ...

Czy istnieje konieczność korekty podatku naliczonego w sytuacji gdy w terminie późniejszym wystąpi zniszczenie zakupionych towarów - w czasie magazynowania ulegną one np. zabrudzeniu, rozerwaniu, stając się towarami o niepełnej wartości handlowej, nie podlegającymi z tego tytułu reklamacji u dostawcy?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2005r. który wpłynął w dniu 27.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży pozostałości uszkodzonego pojazdu oraz odszkodowanie za zniszczony pojazd podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Kiedy powstanie przychód z tytułu otrzymania opłaty za przedterminowe zakończenie umowy leasingu operacyjnego, spełniającej warunki z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku: 1) kradzieży samochodu; 2) wypowiedzenia umowy przez Spółkę; 3) całkowitego zniszczenia samochodu; 4) rozwiązania umowy przez korzystającego; 5) naruszenia przez niego art. 709#185;#179; kodeksu cywilnego, nie przestrzegania warunków ogólnych leasingu, w wyniku czego Spółka ponosi szkodę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić otrzymane odszkodowanie za zniszczone drzewka na działce, wykazane w otrzymanym przez podatnika PIT-8C?

Podatniczka w 2005 roku otrzymała przekazem pocztowym kwotę 781 zł od Zakładów Chemicznych tytułem odszkodowania za zniszczone drzewka na działce. Skalę szkody wycenił rzeczoznawca. W marcu 2006r. podatniczka otrzymała od Zakładów Chemicznych PIT 8C w którym wykazano powyższa kwotę jako dochód. Podatniczka skorygowała złożone już rozliczenie roczne doliczając wypłacone odszkodowanie W związku z ty ...

Czy Spółka-Finansujący powinna zaliczać do przychodów odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu środków transportu (spełniającej warunki art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w momencie faktycznego odszkodowania (metoda kasowa), czy w dacie wymagalności tej kwoty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

1) Czy wymienione półprodukty w postaci wyciągów alkoholowych, przeznaczone do zniszczenia, podlegają podatkowi akcyzowemu? 2) Czy wskazane we wniosku leki przeznaczone do zniszczenia podlegają podatkowi akcyzowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 50 ms