Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarząd nieruchomością

Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat dokonywanych na konto wspólnoty – na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów eksploatacyjnych oraz na wyodrębniony fundusz remontowy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stan ...

Czy spółka zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi ma prawo do zwolnienia od podatku dochodu - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Przedsiębiorstwo „G” jest spółką prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności ...

Czy w deklaracjach miesięcznych CIT-2 i zeznaniu rocznym CIT-8 należy wykazywać dane dotyczące tylko nieruchomości wspólnej ? Czy wspólnota mieszkaniowa podlega ustawie o rachunkowości i ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego ?

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące właściwego wykazywania kwot wynikających z zapisów zdarzeń gospodarczych w deklaracjach CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu/straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składanych przez wspólnoty mieszkaniowe od 01.01.2004 r. oraz w sprawie obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego przez te jednostki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarb ...

Podatniczka w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Czy powyższa usługa po dniu 1.05.2004 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz o możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 30.06.2004 r. (znak: US.III-443/15/2004): Z przedstawioneg ...

Podatnik zapytuje o stawkę podatku VAT dla usług w grupowaniu PKWiU 70.32.11-00.00 „Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie”.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność pod nazwą Wycena nieruchomości. W zakres wykonywanych usług wchodzą również usługi wykonywane na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi wykonywanie uproszczonej inwentaryzacji budynków mieszkalnych tj. pomiaru powierzchni całego budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych, wykonaniu rzutów poziomych kond ...


Czy pobierane przez Starostwo Powiatowe opłaty za oddanie swoim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność powiatu i Skarbu Państwa, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005r. (data wpływu 28.01.2005r.) znak FN.0715-2/2005 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za trwały ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy obciążenie poszczególnych właścicieli lokali kosztami związanymi z energią cieplną, zużyciem wody oraz innymi usługami wykonywanych na rzecz wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu 04.02.2005 r.) stanowisko Strony ocenia jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 01.02.2005 r. Wspólnota zwróciła się z z ...

Czy opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.01.05 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 12.01.2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie pod ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu lokali zaliczyć można koszty obsługi, utrzymania i wyposażenia całego budynku włącznie z terenem działki, na której budynek jest wybudowany (np. odśnieżanie, sprzątanie, zieleń na działce) oraz kosztów podatku od nieruchomości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Małgorzaty P., pana Grzegorza R. i pana P ...

Generowanie strony w 5 ms