Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejazdy

dotyczy uprawnien do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 23.01.2004 r. (znak: 171) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego przez żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ...

Czy koszty dowozu niepełnosprawnego syna własnym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne są podstawą odliczenia od dochodu kwoty 2.280 zł z tytułu wydatków na zabiegi rehabilitacyjne?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.11.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Rzeszowie (data wpływu do tut. Urzędu 2.12.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu do Urzędu 17.12.2003 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przed ...

Źródła przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na postawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (uzupełnione 11.02.2003 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez żołnierzy zawodowych z tytułu wypłaty równoważników żywnościowych i zwrotu kosztów przejazdu raz w m ...

Czy mogę w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego, a mój małżonek wydatki z tego samego tytułu jako utrzymujący córkę?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do US 20.02.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w opisanym stanie faktycznym: Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. ...

Czy poniesione przez podatnika mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne wydatki na zakup: wkłuć do pompy insulinowej, glukometru, wagi oraz z tytułu używania samochodu osobowego na dojazdy z dzieckiem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą być objęte ulgą na cele rehabilitacyjne, o której mowa w art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2004 r. uzupełnione w dniu 5.03.2004 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ustawodawca określając zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy pieniężna równowartość wydanych pracownikom Jednostki legitymacji stanowi dochód opodatkowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.02.12 (wpływ 2004.02.18) uzupełnionym w dniu 2004.03.01 (wpływ uzupełnienia zapytania w dniu 2004.03.15) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, co następuje: Żołnierze zawodowi, zasadniczej nadterm ...

Czy można odliczyć od dochodu wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny samochodem osobowym?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustaw., z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny Centrum Rehabilitacji, Naczelnik Drugiego Urzędu Ska ...

1. Czy diety i inne należności za czas podróży (koszty przejazdu własnymi samochodami) członków rady nadzorczej K. S.A. na posiedzenia rady są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wynagrodzenie członków rady nadzorczej z tytułu uczestnictwa w pracach rady podlega opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4.05.2004 r., uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 11.05.2004 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się po ...

Czy spółka powinna zwiększyć koszty nabycia oprogramowania komputerowego o koszty biletów lotniczych specjalistów instalujących i uruchamiających oprogramowanie, które pokryła w zamian za obniżenie kwot faktur wystawionych przez sprzedawcę oprogramowania, czy też zaliczyć je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.08.2004 r.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Podatnik zawarł z kontra ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatku VAT należnego od otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dopłat do przejazdów ulgowych

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 10.08.2004 r. (znak: PUS.I/423/74/2004) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie P. sp ...

Generowanie strony w 11 ms