Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypoczynek

Pytanie w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodu ze świadczenia usług agroturystycznych.

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 16.12.2003r. (wpł. dnia 17.12.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodu ze świadczenia usług agroturystycznych - Naczelnik Urzędu w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (D ...

Związek zawodowy wnosi o udzielenie informacji: czy w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego dla pracowników i ich rodzin jest organizacją pożytku publicznego – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenia i utrzymania tego ośrodka jest przedmiotowo zwolniony od podatku dochodowego, czy też stanowi dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 14.05.2004 r. (bez znaku) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalnością p ...

W złożonym zapytaniu Jednostka zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez przedszkola, stołówki szkolne (sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników ) oraz usług świadczonych przez szkoły w okresie wakacji i ferii zimowych w zakresie organizowania kolonii i obozów, przedstawiając poniżej stan faktyczny.

Podatnik jest powołaną przez Radę Gminy samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania administracyjno-gospodarcze i finansowo księgowe dla szkół i przedszkola działających na terenie gminy. Za usługi w przedszkolu pobierane są opłaty stałe + opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola pobiera przedszkole, natomiast z wpłat rozlicza się Jednostka, ...


Czy pomoc indywidualna, udzielona pracownikom - osobom niepełnosprawnym, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na zorganizowany we własnym zakresie wypoczynek jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm./ w odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2004 r., dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy indywidualnej, udzielonej pracownikom n ...

Czy dopłata do pobytu na wczasach pracownika niepełnosprawnego ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wolna z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Firma na podstawie złożonego wniosku przez pracownika niepełnosprawnego zaopiniowanego przez komisję rehabilitacyjną oraz lekarza sprawującego opiekę nad osobami niesprawnymi dokonała wypłaty świadczenia z tytułu jego pobytu na wczasach ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Firma w ww. pismie informuje, iż posiada status Zakładu Pracy Chronionej i na podstawie art. ...

1. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Stowarzyszenie, które wykonuje tylko działalność statutową jest podatnikiem VAT ? 2. Czy przy założeniu, że Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT sprzedaż organizowanych przez to Stowarzyszenie imprez kolonijnych, obozowych itp. dla dzieci i młodzieży jest zwolniona z podatku VAT, czy jest objęta inną stawką tego podatku ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, zgodnie z pismem znak: PP1-005-120/2004 z dnia 08.09.2004 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), prostuje i uzupełnia informację w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności statutowych wykonywanych przez Stowarzyszenie w zakr ...


Czy dopłata do wycieczki krajowej, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży do 18 lat, w sytuacji, gdy możliwe jest zidywidualizowanie świadczeń na poszczególnych pracowników należy uznać za przychód podlegający opodatkowaniu?

W dniu 7.09.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo Urzędu Gminy w Ż. (znak: L.dz.UG.0117/86/04) z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Płatnik zwrócił się do organu podatkowego z następującym pytaniem: czy dopłata do wycieczki krajowej, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z funduszu świadczeń socjalnych dl ...

Czy wczasy pod gruszą wypłacane jako świadczenia z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 21. ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z pisma Spółki wynika, że środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez ...

Generowanie strony w 46 ms