Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoba samotnie wychowująca dzieci

Dochody małżonków

W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 14.01.2003 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Według art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

W związku z zapytaniem Pani z dnia 24.03.2003 r. w sprawie stosowania przepisów art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Busku Zdroju informuje, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. (data wpływu – 18.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 i 2003 roku za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna ...

Czy mogę -mając zawieszoną działalność gospodarczą do której mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- skorzystać z rozliczenia w 2003 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że do miesiąca lipca 2003 r. był Pan osobą samotnie wychowującą dzieci, prowadzącą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej -zawieszoną od 06.02.2001 r. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujący ...

Czy za 2003 rok mogę rozliczyć sie na zasadach preferencyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r Nr 14, poz.176 z późn.zm.). Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, jestem wdowcem. Chciałbym rozliczyć dochody za 2003 rok łącznie ze studiującą córką. Córka w lutym ukończyła 22 lata i studiuje w Kolegium Języków Obcych w T. W 2003 roku uzyskała dochody: renta rodzinna 6 592,12zł. i ze stosunku pracy w wysokości 1 400,08zł.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed ...

Czy przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci jeżeli posiadam dwoje dzieci: córkę ur. w 1987 r. - uczennicę oraz syna - studenta ur. w 1983 r.? Syn uzyskał w 2003 r. dochód 2.617,60 zł z umowy zlecenia. W dniu 15.12.2003 r. uzyskałam rozwód (wyrokiem sądu).

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. uzupełnione w dniu 02.03.2004 r. informuje, że przysługuje Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W świetle uregulowań zawartych w art. 6 u ...

Czy podatnikowi przysługuje roczne rozliczenie roczne w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Od lipca 2003 r. na mocy orzeczenia sądu podatnik pozostaje w separacji z małżonką, z którą faktycznie nie zamieszkuje już od 2000r., a od 1994 r. istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Podatnik jest osobą niepełnosprawną całkowicie niezdolną do pracy. Zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga częściowej opieki osób trzecich. Opiekę tę sprawuje jego dziewiętnastoletnia córka, która c ...

Czy mogę dokonać rozliczenia rocznego za rok 2003 na zasadach preferencyjnych jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko, w sytuacji gdy małżonce (będącej matką tego dziecka) ograniczono prawa rodzicielskie? Z matką dziecka nie mieszkam od 2001 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie ...

Jako panna i matka dziecka urodzonego dnia 18-08-2003 r. uważam, że przysługuje mi prawo do rozliczenia należnego podatku za rok 2003 według zasad przysługujących osobom samotnie wychowującym małoletnie dzieci, określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26-07-91 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proszę o ocenę mojego stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi na Pani zapytanie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci uregulowano w art. 6 ust. 4, 5, 8 - 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami ). Zgodnie z art. 6 ust. 5 ...

Czy matka, jako osoba rozwiedziona, może skorzystać z możliwości obliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli pełnoletni syn, który nie ukończył 25 lat, uczy się w szkole policealnej i otrzymuje od ojca zasądzone wyrokiem sądowym alimenty?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. D. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepi ...

Generowanie strony w 4 ms