Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instrumenty finansowe

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Pytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Dom Maklerski Banku informacji PIT-8 C w związku z osiąganiem przez klientów Banku przychodów z tytułu zbywania papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dom Maklerski Banku pośredniczy w dokonywaniu tran ...

Czy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno - finansowe i inne preferencje, obowiązujące od 6 czerwca 2002r. opublikowane w Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 560 obowiązywało w roku 2003 i czy obowiązuje aktualnie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. (wpływ do urzędu 26.01.2004r.) , w sprawie wątpliwości dotyczących okresu obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalna recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno – finansowe i inne preferencje (Dz. U. Nr 62, poz. 560) będąceg ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w roku 2003 w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty należności z tytułu transakcji terminowej typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 29.06.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klient sprzedał w jednomies ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy związany z uzyskiwaniem przychodó z tytułu operacji na instrumentach pochodnych wymiany walut, zawieranymi za pośrednictwem elektronicznej platformy wymiany walut?Przychody o których piszę są generowane przez fluktuację rynku walutowego tj. kupując lub sprzedając dowolną parę walut ze skutkiem natychmiastowym mogę do niej za chwilę wykonać transakcję przeciwstawną (do kupna-sprzedaż, do sprzedaży-kupno), której skutkiem, w zależności od rozwijającej się sytuacji na rynku walutowym, może być zysk lub strata.Operacje takie są powszechnie wykonywane w bankach jako operacje rzeczywiste i nierzeczywiste. Celem rzeczywistych jest zakup lub sprzedaż tych wartości walutowych w ich pełnym wymiarze tj. następuje odbiór lub dostarczenie do kasy banku całej wartości. Nierzeczywiste z kolei nie niosą ze sobą potrzeby pełnych rozliczeń kasowych, ponieważ nie dostarczana jest w dniu realizacji transakcji cała jej wartość, tylko dokonywane są rozliczenia samych różnic kursowych pomiędzy transakcją otwarcia i jej zamknięciem.Obecnie rynek walutowy daje duży wachlarz instrumentów transakcyjnych, między innymi do takich należy operacja forward, która dotyczy zakupu lub sprzedaży wartości walutowych w przyszłości.Obecnie w/w operacje mogą być wykonywane w bankach, bądź w innych środowiskach. Takim alternatywnym wobec banku miejscem zawierania transakcji nierzeczywistych jest korzystanie z usług elektronicznych platform wymiany walut. Pozwalają one na dostęp do globalnego rynku wymiany walut i są narzędziem udostępniającym potencjalnym klientom możliwość obserwacji i ingerencji w rynek wymiany walut poprzez pośrednika. Pośrednikiem jest właściciel w/w platformy, który gromadzi i wykonuje zlecenia na operacje walutowe złożone przez klientów.Bezpośredni dostęp do elektronicznej platformy wymiany walut jest możliwy przez Internet bądź telefon. Podaobne usługi świadczą również banki dając swoim klientom możliwość składania zleceń bezpośrednio do komórek operacyjnych banków zajmujących się obrotem na rynku wymiany walut.Operacje, które są przedmiotem mojego zainteresowania nie są najprostrzą formą uczestnictwa w rynku wymiany walut, dlatego określa się jako instrumenty pochodne rynku walutowego.Uściślając chcę nadmienić, iż nie uzyskuję obecnie w związku z opisywaną działalnością żadnych przychodów.Moją intencją jest chęć poznania dokładnych regulacji podatkowych związanych z tego typu działalnością przed jej rozpoczęciem, ponieważ stanowi to istotny parametr w określeniu przejrzystości prawnej środowiska działalności inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. od dochodów uzyskanych na terytorium polski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnegozbycia udziałów w spółkach mającyc ...

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z realizacji zysków pochodzących z "inwestycji" w oszczędnościach na podstawie zawartej umowy pośrednictwa finansowego WGI "F" ?

Odpowiadając na Pani pisemne zapytanie z dnia 11.08.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z realizacji zysków pochodzących z „inwestycji” w oszczędnościach – w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje, że w Pani i ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązku składania informacji o dochodach Klientów Banku, wymienionych w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że bank zawiera z Klientami umowy określane jako ko ...

Zapytanie Spółki dotyczy sposobu zaliczania do kosztów wydatków ponoszonych przez Spółkę i przychodów osiąganych w związku z transakcjami pochodnymi zabezpieczającymi przepływy pieniężne z tytułu odsetek od kredytu w okresie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika: - w grudniu 2003 r. Spółka zawarła umowę kredytu walutowego przeznaczonego na sfinansowanie budowy instalacji do produkcji poliolefin, termin ciągnięcia transz kredytu inwestycyjnego nastąpi od 2004 r. do licpa 2006 r., natomiast termin spłaty od lipca 2006 r. do 2011 r., kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy 6M EURIBOR, zabezpieczeniem p ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż: Spółka celem zabezpieczenia przed niekorzystnymi spadkami kursów EUR zawarła kontrakty na opcje walutowe. Z jednej strony jest nabywcą opcji walutowej typu put, z drugiej wystawcą opcji walutowej typu call. W momencie zawarcia tych transakcji określona jest cena wystawienia opcji w postaci tzw. premii. W przypadku opcji call (wy ...

Generowanie strony w 33 ms