Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pochodne instrumenty finansowe

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Czy dochody z transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych przez Spółkę wyłącznie w celu zabezpieczenia poziomu wpływów i wydatków walutowych dokonanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach zezwolenia w SSE, są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Art. 17 ust. 4 updop stanowi doda ...

Pytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Dom Maklerski Banku informacji PIT-8 C w związku z osiąganiem przez klientów Banku przychodów z tytułu zbywania papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dom Maklerski Banku pośredniczy w dokonywaniu tran ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w roku 2003 w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty należności z tytułu transakcji terminowej typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 29.06.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klient sprzedał w jednomies ...

Koszty uzyskania przychodów

Z zaprezentowanego we wniosku stanowiska Spółki oraz z załączonej do wniosku dokumentacji, wynika że dla zabezpieczenia cen sprzedaży ołowiu przed ryzykiem niekorzystnych zmian notowań ołowiu na giełdzie Spółka zawarła w 2003 r. z pośrednikiem kontrakt dotyczący transakcji sprzedaży ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali - LME w okresie od 01.09.2003 r. do 31.12.2004 r. Zgodnie z tak przyjętą strat ...

Kiedy wydatki na nabycie pochodnych instrumentów finansowych staną się kosztem uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 20.07.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. ...

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z realizacji zysków pochodzących z "inwestycji" w oszczędnościach na podstawie zawartej umowy pośrednictwa finansowego WGI "F" ?

Odpowiadając na Pani pisemne zapytanie z dnia 11.08.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z realizacji zysków pochodzących z „inwestycji” w oszczędnościach – w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje, że w Pani i ...

Kiedy wydatki na finansowe instrumenty pochodne staną się kosztem uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 26.08.2004 r. dotyczące interpretacji odpowiedzi udzielonej dnia 09.08.2004 r. przez Naczelnika tut. Urzędu, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach podtrzymuje interpretację udzielo ...

Czy Spółka jest zobowiązana zamieścić w informacji PIT-8C, dane na temat dochodu klienta uzyskanego ze zbycia papierów wartościowych niebędących w obrocie na rynku regulowanym, a w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, jako płatnik, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – informacji PIT-8C, przekazując jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca lutego roku następnego ...

Generowanie strony w 8 ms