Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja terminowa

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego wierzyciel ma obowiązek naliczania i egzekwowania odsetek określonych w art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.)

Na podstawie art. 14A § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 04 lutego 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 luty 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: czy w świetle przepisów prawa podatkowego wierzyciel ma obowiązek naliczania i egzekwowania odsetek określonych w art. ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy związany z uzyskiwaniem przychodó z tytułu operacji na instrumentach pochodnych wymiany walut, zawieranymi za pośrednictwem elektronicznej platformy wymiany walut?Przychody o których piszę są generowane przez fluktuację rynku walutowego tj. kupując lub sprzedając dowolną parę walut ze skutkiem natychmiastowym mogę do niej za chwilę wykonać transakcję przeciwstawną (do kupna-sprzedaż, do sprzedaży-kupno), której skutkiem, w zależności od rozwijającej się sytuacji na rynku walutowym, może być zysk lub strata.Operacje takie są powszechnie wykonywane w bankach jako operacje rzeczywiste i nierzeczywiste. Celem rzeczywistych jest zakup lub sprzedaż tych wartości walutowych w ich pełnym wymiarze tj. następuje odbiór lub dostarczenie do kasy banku całej wartości. Nierzeczywiste z kolei nie niosą ze sobą potrzeby pełnych rozliczeń kasowych, ponieważ nie dostarczana jest w dniu realizacji transakcji cała jej wartość, tylko dokonywane są rozliczenia samych różnic kursowych pomiędzy transakcją otwarcia i jej zamknięciem.Obecnie rynek walutowy daje duży wachlarz instrumentów transakcyjnych, między innymi do takich należy operacja forward, która dotyczy zakupu lub sprzedaży wartości walutowych w przyszłości.Obecnie w/w operacje mogą być wykonywane w bankach, bądź w innych środowiskach. Takim alternatywnym wobec banku miejscem zawierania transakcji nierzeczywistych jest korzystanie z usług elektronicznych platform wymiany walut. Pozwalają one na dostęp do globalnego rynku wymiany walut i są narzędziem udostępniającym potencjalnym klientom możliwość obserwacji i ingerencji w rynek wymiany walut poprzez pośrednika. Pośrednikiem jest właściciel w/w platformy, który gromadzi i wykonuje zlecenia na operacje walutowe złożone przez klientów.Bezpośredni dostęp do elektronicznej platformy wymiany walut jest możliwy przez Internet bądź telefon. Podaobne usługi świadczą również banki dając swoim klientom możliwość składania zleceń bezpośrednio do komórek operacyjnych banków zajmujących się obrotem na rynku wymiany walut.Operacje, które są przedmiotem mojego zainteresowania nie są najprostrzą formą uczestnictwa w rynku wymiany walut, dlatego określa się jako instrumenty pochodne rynku walutowego.Uściślając chcę nadmienić, iż nie uzyskuję obecnie w związku z opisywaną działalnością żadnych przychodów.Moją intencją jest chęć poznania dokładnych regulacji podatkowych związanych z tego typu działalnością przed jej rozpoczęciem, ponieważ stanowi to istotny parametr w określeniu przejrzystości prawnej środowiska działalności inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. od dochodów uzyskanych na terytorium polski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnegozbycia udziałów w spółkach mającyc ...

Płatnik – bank wystąpił z zapytaniem dotyczącym opodatkowania dochodów z tytułu przeprowadzenia transakcji forward.

Płatnik – bank wystąpił z zapytaniem dotyczącym opodatkowania dochodów z tytułu przeprowadzenia transakcji forward. Zapytanie odnosi się do zawieranych z klientami kontraktów forward nierzeczywistych, na mocy których w dniu wykonania umowy strona uzyska prawo do świadczenia pieniężnego jakim jest różnica pomiędzy ustaloną w umowie wartością instrumentu bazowego a jego wartością w dniu, w którym um ...


Spółka stosując przepisy art. 16 ust. 1 pkt 8b oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje za koszty uzyskania przychodu straty zrealizowane na kontraktach terminowych w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej zrealizowany wynik na kontrakcie terminowym (czyli w miesiącu realizacji praw wynikających z kontraktu terminowego). Wartość faktur przeliczona zostaje na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu poniesienia kosztu (wystawienia faktury). Wnioskująca prosi o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.

W dniu 22.11.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek Spółki, na wezwanie organu podatkowego, w dniu 9.12.2005r. został uzupełniony. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż zawiera transakcje terminowej wymiany walut typu „futures” w oparciu o „umowy terminowej wymiany walut ...

dotyczy możliwości zwiększenia kosztów i przychodów wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwoty zysków i strat wynikających z kontraktu forward

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wspólnika s.c. "E." z dnia 4.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Pytanie Podatnika dotyczy zasad opodatkowania

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu 24.02.2005r.) uzupełnionego w dniu 11.03.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji terminowych typu forward oraz wpływu jaki wywierają te transakcje na proporcję, o której mowa w art. 90 ...

Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy przy obliczaniu wyniku na transakcji terminowej typu forward, za kurs bieżący powinien być przyjęty kurs kupna banku, z usług którego korzysta Spółka?

W dniu 16.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 7.04.2006r. We wniosku tym Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: W ramach funkcjonowania grupy B, Spółka zawarła ze spółką B AG umowę dotyczącą zawarcia transakcji terminowej typu forward na zakup EUR za PLN ...

Generowanie strony w 3 ms