Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: walutowa transakcja terminowa

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w roku 2003 w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty należności z tytułu transakcji terminowej typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 29.06.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klient sprzedał w jednomies ...

Spółka dokonuje transakcji zabezpieczających sprzedaż / kupno walut obcych w formie kontraktów typu forward. Wskutek realizacji takiego kontraktu dochodzi do sprzedaży lub nabycia przez Spółkę waluty obcej po kursie z daty kontraktu. Prowadzi to do uzyskania przez Spółkę przychodów i kosztów rozumianych jako różnica między kursem zakontraktowanym a kursem z dnia rozliczenia kontraktu. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wartość powyższych przychodów może być traktowana jako obrót zwolniony z VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca przeprowadza transakcje w walutach obcych w związku ze sprzedażą eksportową produktów oraz zakupem materiałów i maszyn. Transakcji tych Spółka dokonuje w euro oraz dolarach amerykańskich, przy czym każda z walut stosowana jest zarówno w transakcjach zakupowych, jak i sprzedażowych. W celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami ku ...

czy:- zysk z tytułu zawarcia kontraktu terminowego (dodatnia różnica), powstały, gdy w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest wyższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu;- strata z tytułu zawarcia kontraktu terminowego ( ujemna różnica), powstała, jeżeli w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest niższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi koszt uzyskania przychodów;

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:zysk z tyt ...

czy:poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:poprawne j ...

- w oparciu o jakie kursy walut należy ustalić dla celów podatkowych przychody lub koszty z tytułu wzrostu lub spadku wartości nabytych walut obcych w okresie pomiędzy dniem ich nabycia w drodze kontraktów terminowych “z dostawą waluty” a dniem ich zapłaty; - czy podstawą naliczenia różnic kursowych od nabytych środków pieniężnych w walucie obcej może być kurs wynikający z kontraktu terminowego;

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Społki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w oparciu o jakie kursy walut ...


Pytanie dotyczy podatkowego traktowania pojawiającego się w momencie zamknięcia transakcji REPO i REVERSE REPO wynagrodzenia jako przychodu odsetkowego bądź też zysku ze sprzedaży papierów wartościowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie BANKU S.A. (zwanego dalej Bankiem) przedstawionej w złożonym wnios ...

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zbycia terminowej transakcji walutowej stanowi dochód w rozumieniu art. 30b ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Generowanie strony w 21 ms