Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: depozyty

Jaki jest obowiązujący termin odprowadzenia przez spółkę podatku od wypłaconych akcjonariuszom dywidend?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonała wypłaty dywidendy. Akcjonariuszami uprawnionymi do wypłaty dywidendy były podmioty krajowe i zagraniczne, w obu przypadkach fizyczne i prawne. W dniu ustalenia praw do dywidendy wystąpiła kolizja legitymacji do otrzymania dywidendy między osobami wpisanymi do księgi akcyjnej, a osoba ...

Egzekucja z ruchomości

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.03.2004 r. Sygn. akt K 22/03 (Dz. U. Nr 51, poz. 514) dotyczącym dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Pa ...

W jakiej wysokości przychód z tytułu najmu należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2003 r., w sytuacji gdy czynsz najmu składany jest przez najemcę do depozytu sądowego i wypłacany wynajmującemu na jego wniosek?

Podatnik uzyskuje dochody z tytułu wynajmu mieszkania. Czynsz należny za 2003 r. wynosi 3.656,00 zł. Sąd Rejonowy w ... postanowieniem z dnia 25.02.1998 r. sygn. akt ... zezwolił najemcy na składanie do depozytu sądowego czynszu za wynajem mieszkania, z zastrzeżeniem, że pieniądze złożone do depozytu zostaną wypłacone wnioskodawcy na jego wniosek. Wnioskodawca otrzymał w 2003 r. z depozytu sądoweg ...


Czy umowa depozytu nieprawidłowego podlega podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie zapytania interpretacyjnego dotyczącego zwrotu opłaty skarbowej z tytułu umowy sprzedaży samochodu marki Mitsubishi Eclipse zawartej w dniu 02.10.1999 ...

Czy poszczególne składniki abonamentu, otrzymywane przez pośrednika w zawieraniu umów gry losowej od uczestnika gry, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Podatnik świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów gry losowej (Dużego Lotka), pomiędzy osobami fizycznymi zorganizowanymi w grupy a organizatorem gry – Totalizatorem Sportowym. Spółka działa wyłącznie w imieniu i na rzecz uczestników gry. Stronami umowy gry losowej zawieranej przy pośrednictwie Spółki są Totalizator Sportowy i uczestnicy gry. Spółka przekazuje uczestnikom gry 100% ...

1. Jaki rodzaj deklaracji PIT należy wystawić osobom, które otrzymały zaległe wynagrodzenia oraz kto powinien wystawić PIT, komornik, który dokonał sprzedaży nieruchomości, czy Sąd, który dokonał podziału kwoty i wypłaty zaległego wynagrodzenia? 2. Jaką deklarację należy wypełnić dla nadzorcy sądowego, który prowadzi działalność gospodarczą, a jaką dla nadzorcy, który działalności gospodarczej nie prowadzi lecz zatrudniony jest w innej jednostce?

Wnoszący zapytania przedstawił następujący stan faktyczny: 1. Komornik sądowy dokonał egzekucji z nieruchomości firmy będącej dłużnikiem w celu zaspokojenia należności jej wierzycielom, między innymi byłym pracownikom tej firmy z tytułu nie wypłaconego im zaległego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku zostały wpłacone na konto Sądu celem złożenia ich do depozytu sądowego ...

Firma współpracuje z podmiotem zagranicznym prowadzącym działalność w zakresie pożyczek oraz lokowania nadwyżek w formie oprpcentowanych lokat (ustanawianie depozytów oraz depozytów nieprawidłowych). Wskazany podmiot zagraniczny ma siedzibę w Holandii i zgodnie z prawem tego państwa może również prowadzić działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek (ale nie jest bankiem). Czy umowy pożyczki, depozytu oraz depozytu nieprawidłowego zawierane pomiędzy takim podmiotem zagranicznym a spółką polską podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa depozytu nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści ...

Kto jest obowiązany do wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu należnej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku gdy jednorazowa odprawa została wypłacona zwolnionej pracownicy z depozytu sądowego?

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: Spółka wypowiedziała pracownicy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracownicy przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 30.000 zł brutto. W okresie wypowiedzenia pracownica zaskarżyła do Sądu Pracy wypowiedzenie umowy o pracę. W związku ...

Czy w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów: czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną, raty czynszowe, depozyt gwarancyjny, wydatek poniesiony z tytułu składek na ubezpieczenie przedmiotu leasingu, wynagrodzenie za zawarcie umowy ubezpieczenia na korzystającego-leasingobiorcę?

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do art. 23b ust. 1 ustawy, opłaty ustalone w umowie leasi ...

Generowanie strony w 12 ms