Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niewypłacone dywidendy

Jaki jest obowiązujący termin odprowadzenia przez spółkę podatku od wypłaconych akcjonariuszom dywidend?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonała wypłaty dywidendy. Akcjonariuszami uprawnionymi do wypłaty dywidendy były podmioty krajowe i zagraniczne, w obu przypadkach fizyczne i prawne. W dniu ustalenia praw do dywidendy wystąpiła kolizja legitymacji do otrzymania dywidendy między osobami wpisanymi do księgi akcyjnej, a osoba ...

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie sposobu opodatkowania odsetek od dywidend wypłaconych po terminie, w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku d ...

Spółka w związku z zapisem w Kodeksie spółek handlowych (art. 154 i 624) wstrzymała wypłatę dywidendy do czasu uzupełnienia wartości udziałów do wymaganej ustawą wysokości. Czy wstrzymanie przedmiotowych wypłat stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy można zaniechać wypłaty znikomych odsetek od wstrzymanej dywidendy biorąc pod uwagę koszt operacji?

Zgodnie z art. 612 Kodeksu spółek handlowych zawartym w Dziale II – przepisy przejściowe ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - do stosunków prawnych w zakresie spółek handlowych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się jej przepisy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Oznacza to, iż zasadą jest, że do wszelkich stosunków prawnych w zakresie spó ...

Czy ratalna wypłata dywidendy stanowi nieodpłatne świadczenie dla spółki akcyjnej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W kontekście pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 03.09.2004 r. Nr PD-II/423/68/04 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ust ...

Czy w przypadku przekazania zysku na kapitał zapasowy jednoosobowa sp. z o.o. musi wpłacać zryczałtowany podatek w wysokości 19 % do Urzędu Skarbowego oraz składać deklaracje PIT-8A za udziałowca?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy wartość nierozliczonych zysków spółki wynikających z bilansu, czyli niewypłaconych dywidend lub nierozdysponowanych kwot kapitału zapasowego spółki z o.o. po przekształceniu podmiotu w spółkę jawną musi zostać przeznaczona na dywidendy lub zwiększenie kapitału zasadniczego spółki i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie spółka występuje jako płatnik tego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2005 r. (złożonego dnia 05.05.2005 r.) postanawia, iż ocenę własnego stanowiska w sprawie, zawartą w zapytaniu o udzielenie pisemne ...

1. Czy podjęcie przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dywidenda przyznana uchwałą zgromadzenia wspólników, a niewypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 31.03.2005 r., znak PUS.I/423/2/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o ...


Dotyczy stosowania art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji zmiany uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j-t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z sierpnia 2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji zmiany uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004, N ...

Czy Spółka jest zobowiązana uznać za przychód podlegający opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop wartość świadczenia z tytułu dywidendy przeznaczonej do wypłaty w terminie 8 miesięcy po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A. z dnia 3 października 2005r. (data wpływu do Urzędu 04.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwa ...

Generowanie strony w 22 ms