Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zryczałtowany podatek od towarów i usług

Jaki jest obowiązujący termin odprowadzenia przez spółkę podatku od wypłaconych akcjonariuszom dywidend?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonała wypłaty dywidendy. Akcjonariuszami uprawnionymi do wypłaty dywidendy były podmioty krajowe i zagraniczne, w obu przypadkach fizyczne i prawne. W dniu ustalenia praw do dywidendy wystąpiła kolizja legitymacji do otrzymania dywidendy między osobami wpisanymi do księgi akcyjnej, a osoba ...

Czy przekształcenie umowy grupowego ubezpieczenia w ramach pracown. programu emeryt. poprzez dostosowanie jej do warunków ustawy z dnia 2.03.2002r. o zm. ustawy o pracown. programach emeryt. obliguje firmę do potrącania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z zysków kapitałowych.

W związku z pismem z dnia 09.03.2004r. (data wpływu 09.03.2004r.) złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko pytającego, przedstawione w piśmie, że: - przekształcenie umowy grupowego ubezpieczenia z funduszem kapitałowym na umowę ubezpiecze ...

Czy Spółka ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym z tytułu świadczenia usług reasekuracji wg stanu prawnego w latach 2003 i 2004.

Spółka prowadząc działalność ubezpieczeniową dokonuje reasekuracji ubezpieczonych ryzyk u innych podmiotów działających na rynku ubezpieczeń. Część umów reasekuracyjnych Spółka zawarła z towarzystwami ubezpieczeniowymi mającymi siedzibę za granicą. Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. N ...

W jakiej wysokości należy pobierać podatek od przychodów z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rach. podatników będących osobami fizycznymi, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004 r. znak: KF-5901-02/04 uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 10.03.2004 r., w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatników nie mających w Polsce miejsca zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 ...

Od 1 czerwca podatnik rozpoczął działalność gospodarczą i w dniu 28 czerwca wystawił pierwszą fakturę. Za ten okres rozliczył się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wegług stawki 5,5 %. W dniu 7 lipca 2004 r. złożył zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy ma prawo do tej formy płacenia podatku ?

W deklaracji NIP – 1 z dnia 21.05.2004r. nie wskazał Pan w części C6 żadnego rodzaju prowadzonej dokumentacji podatkowej. W dniu 07.07.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu Pana zawiadomienie z dnia 07.07.2004r. informujące, że rozpoczyna działalność gospodarczą z dniem 01.06.2004r. i rozliczać się będzie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o z ...

W 2002r. podatnik nabył nieruchomość, będąc stanu wolnego, na swoją wyłączną własność. W 2004r. zawarł związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego sprzedał w/w nieruchomość i zameldował się w domu będącym własnością żony, która nabyła go przed zawarciem związku małżeńskiego w drodze darowizny od swoich rodziców. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojego domu zamierza przeznaczyć na remont domu, w którym mieszka ( czyli na włane, wspólne cele mieszkaniowe).

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16.06.2004r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku zryczałtowanego w wysokości 10% przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki i domu przed upływem 5 lat od daty ich nabycia oraz możliwości skorzystani ...

Czy rolnikowi ryczałtowemu (nie będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku zakupem ciągnika i agregatu podorywkowego współfinansowanym ze środków Programu SAPARD( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podpisana w dniu 22.06.2004r.)?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym i nie ma statusu podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik dokonuje dostaw produktów rolnych m.in. dla osób posiadających status podatnika podatku od towarów i usług. Dostawy te dokumentowane są fakturami VAT RR. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. ...

Zryczałtowana forma opodatkowania usług transportu osób taksówką.

Na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna odpowiadając na pismo Strony w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania usług transportu osób taksówką w formie zryczałtowanej informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaró ...

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od jej nabycia?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Organu podatkowego w dniu 23.11.2004 r. w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z zamierzonej sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje co następuje: Zgodnie z ...


Generowanie strony w 12 ms