Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradcy

Czy usługa doradcza wykonana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22 %, czy też może zostać potraktowana jako praca wykonywana osobiście, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 r. i tym samym korzystająca ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 24.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

"Czy usługi w zakresie wydawania opinii z zakresu rachunkowości na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury są zwolnione od podatku od towarów i usług?"

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ...

Czy doradca podatkowy , działając na podstawie złożonego pełnomocnictwa , może w imieniu i na rzecz podatnika podpisywać wymienione deklaracje , formularze zgłoszeniowe i zeznania podatkowe : VAT, PIT , CIT, NIP

Na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2004r. w sprawie podpisywania przez doradcę podatkowego deklaracji podatkowych sporządzonych w imieniu i na rzecz podatników Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie uprzejmie wyjaśnia: wzory zeznań, informacji podatkowych, oświadczeń podatkowych obowiązujący ...

Czy wydatki m.in. na doradców prywaryzacyjnych, poniesione jeszcze przed wniesieniem akcji WSCh (przygotowanie procesu prywatyzacji) będą kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z treści pisma oraz Statutu wynika, że S.A. której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizuje Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej przyjęty przez Radę Ministrów. S.A. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zobowiązana "do niezwłocznej, podjętej jeszcze przed zakończeniem pro ...

Czy wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji na rynku regulowanym w szczególności: koszty związane ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, koszty zakupu usług od doradców finansowych, koszty doradztwa prawnego, związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, koszty związane z ogłoszeniem, drukiem i dystrybucją prospektu, koszty kampanii reklamowych i promocyjnych itp. stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art.15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 z późn. zm.) ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione przez Spółkę w związku z restrukturyzacją zobowiązań Spółki, na podstawie Umowy z Kancelarią Prawną oraz Umowy z Doradcą Finansowym, stanowią i stanowić będą koszt uzyskania przychodu potrącalny — na zasadzie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT — w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Usługi o PKWiU ex 80 i ex 85 są zwolnione z podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms