Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja umowy

Czy umowę najmu samochodu należy rejestrować w urzędzie skarbowym?

Umowy najmu podlegały opłacie skarbowej w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 31 stycznia 1989r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.). Z dniem 1 stycznia 2001r. opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych została zastąpiona podatkiem od czynności cywilnoprawnych wprowadzonym ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm ...

1) W którym organie podatkowym, tj. właściwym miejscowo dla finansującego czy dla korzystającego należy zarejestrować umowy leasingu zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2) Czy zgodnie z przepisem art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego ( art. 86 ust.7 w związku z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy) należy stosować do umów leasingu zawartych od dnia 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ograniczenia w odliczeniu podatku VAT nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których do 30 kwietnia 2004 r. przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego od czynszu (raty ...

Czy w oparciu o art. 147 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykonywane w ramach umów o dzieło usługi w zakresie sporządzania scenariuszy i realizacji programów telewizyjnych dla Telewizji Polskiej S.A., podlegają zwolnieniu od podatku VAT w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 03.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że jest zarejestrowanym podat ...

Czy zakład, który w styczniu 2003 roku zawarł umowę leasingową (leasing operacyjny na okres 36 miesięcy) i do dnia 30 kwietnia był zwolniony z opłacania podatku VAT (produkcja trumien), a od dnia 01. 05. 2004 r. został zarejestrowany jako podatnik VAT (zgodnie z nową ustawą o VAT), może w oparciu o art. 86 ust 3 i ust. 7 zastosować prawo do odliczenia 50% wartości VAT z otrzymanej faktury? Czy zakład był zobowiązany zarejestrować umowę leasingu operacyjnego w Urzędzie Skarbowym?

Podatnik posiadający samochód, który po 1 maja 2004 r. zmienił kwalifikację (w wyniku zmiany przepisów), powinien zarejestrować umowę we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 roku – aby zachować pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego. Jednakże, w myśl art. 86 ust. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „w przypadku usługobiorców użyt ...

Czy obowiązkowi rejestracji, zgodnie z art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały wózki widłowe?

Przepis art. 86 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług, ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego z umów leasingowych /najmu, dzierżawy/ lub innych umów o podobnym charakterze nie ma zastosowania w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od czynszu /raty/ lub innych płatności wynikających z takiej umowy przed dniem 1 m ...


Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, na gruncie nowelizacji przepisów zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług: Czy może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymywanych w ramach umowy leasingowej dotyczącej samochodu ciężarowego (w myśl przepisów starej ustawy o podatku od towarów i usług), zawartej 19.04.2004r. Umowa ta została zarejestrowana przez leasigodawcę we właściwym dla niego urzędzie skarbowym.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.86 ust.7 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust.3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dla zachowania prawa do odliczeń podatku naliczonego VAT Spółka powinna dopełnić obowiązku rejestracji umowy leasingowanego samochodu ?

Stan faktyczny : Spółka użytkuje w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód ciężarowy marki „Fiat Ducato” o ładowności 1145 kg i liczbie miejsc 3, co potwierdza wyciąg ze świadectwa homologacji. W dniu 10.05.2004 r.- zgodnie z dyspozycją art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Spółka chciała zarejestro ...


Podatnik użytkuje samochód zgodnie z umową leasingu zawartą dnia 15.12.2003 r. pomiędzy podatnikiem a E. Wyżej wymieniona umowa leasingu nie została zarejestrowana w tut. Urzędzie w terminie do 14.05.2004 r. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy do tut. Urzędu zostało przesłane potwierdzenie zarejestrowania przedmiotowej umowy przez E. we właściwym urzędzie oraz czy ma prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących rat leasingowych.

W nawiązaniu do pisma z dnia 5.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 8.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: Jak wynika z przedmiotowego pi ...

Generowanie strony w 7 ms