Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niepełnosprawni

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje; Ustawodawca daje osobom niepełnosprawnym bądź osobie na której utrzymaniu są oso ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. informuje: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 52, p ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 928 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2003 r. 2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi lecznicz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Stosownie do przepisu art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. prostuje odpowiedź udzieloną pismem z dnia 09.04.2003 r. znak:PD-415/24/03 dotyczącą odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z dojazdem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka. Zgodnie z art. 26 u ...

Czy jako opiekunowi prawnemu, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (będącą inwalidą I grupy ze względu na głęboki niedorozwój umysłowy) i posiadającą również wrodzoną zaćmę, przysługuje mi odliczenie od dochodu wydatku dotyczącego zakupu okularów dla w/w osoby ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 16 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuj ...

Czy jako właściciele zakładu pracy chronionej, możemy rozliczać się w 2004 roku na formularzu PIT-5L podatkiem liniowym 19%, nie tracąc ulg i zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) i ustawy z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79)

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, że obowiązujący od 1 stycznia 2004 roku przepis art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określa, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, którzy dokonali wyboru ...

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na tomografię komputerową kregosłupa ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.01.2004r. uzupełniony w dniu 22.01.2004r. wyjaśnia: Przepis art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że za ...

Czy prawidłowo zastosowano stawkę 22% podatku VAT do robót budowlanych polegających na wybudowaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku usługowo-handlowym? Powyższe czynności sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 45.21.14.

Naczelnik Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - potwierdza, że czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.21.14 jako „roboty ogólnobudowlane związane z budownictwem handlowym” podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. ...

Czy mogę - jako osoba niepełnosprawna - odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na zakup urządzenia rehabilitacyjnego do kąpieli ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 18.02.2004 r. zapytaniem, uzupełnionym 03.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom Zakładu Pracy Chronionej na podstawie 2 pkt 12 lit.m rozporządzenia z 31.12.1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

- Świadczenia otrzymywane przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż świadczenia te objęte są zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tego przepisu wolne od podatku są otrzymane zg ...

Generowanie strony w 10 ms