Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cła

Czy umorzone należności są przychodem Spółki do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Kiedy Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-2 zmniejszającej koszty uzyskania przychodów o kwotę zwróconych, nienależnie zapłaconych należności celnych, czy w miesiącu otrzymania zwrotu, czy w miesiącu ujęcia w koszty powyższych należności?

W odpowiedzi na pismo skierowane w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: ...

Czy kwoty zwróconego cła w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej w 2003r. podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym, czy należy je ująć w rozliczeniu rocznym jako korekta 2003r., czy też wpływają na wysokość dochodów w 2004r. lub w ogóle nie wpływająna wysokość dochodów ? Cło zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003. Czy koszty ponoszone po zakończeniu działalności, ale z tą działalnością związane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004r . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawapodatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uzyskanych przychodów w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej jako osoby fizycznej oraz w ...

Czy w przypadku importu towarów, od którego na granicy płacimu cło i VAT, prawidłowe byłoby pod względem podatku dochodowego od osób fizycznych następujace rozliczenie dostawy;a) przyjęcie towarów do magazynu w cenie zakupu wg faktury kontrahenta zagranicznego przeliczonej po odpowiednim kursie dewizowym, bez uwzględnienia cła,b) cło zaksiegowane bezpośrednio w koszty, na koncie "podatki i opłaty " w miesiącu jego zapłacenia zgodnie z jego dokumentem SAD, jako koszt rodzajowy stanowiący koszt uzyskania przychodu?

Odpowiadając na wniosek z dnia 3 sierpnia 2004 r. ( do organu wpłynął w dniu 9 sierpnia 2004 r. ) w części dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów importu towarów i cła – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku wyjaśnia : na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.z 2000 r. nr 14 , poz.176 ze ...

Podatnik zakupił w Szwajcarii samochód osobowy na umowę kupna-sprzedaży. Na granicy szwajcarsko-niemieckiej zapłacił podatek VAT wraz z akcyzą. Po sprowadzeniu samochodu do kraju zwrócił się z prośbą do Wydziału Komunikacji o zarejetrowanie przedmiotowego samochodu, jednak Wydział Komunikacji odmówił mu rejestracji z powodu braku zaświadczenia VAT-25. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dla krajów z poza Unii Europejskiej również wydawane jest zaświadczenie VAT-25?

Uregulowania w zakresie obowiązków w podatku od towarów i usług związanych z importem towarówm zawiera art. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535). I tak, podatnicy na których ciąży obowiązek zapłaty cła, również w przypadku, gdy na podstaiwe przepisół celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub c ...

Czy zapłacone cło wraz z odsetkami wynikającymi z powyższej decyzji podatnicy mogą zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą wykonali zleconą im usługę przewozową w ramach wspólnej procedury tranzytowej towaru. Procedura ta nie została zakończona w terminie (tj. do dnia 30 maja 2002r.) z uwagi na kradzież towaru. Urząd Celny zaś w drodze de-cyzji z dnia 7 sierpnia 2003r. obciążył firmę podatników m.in. cłem wraz z odsetkami, które podat-nicy uregulowali w wyznacz ...


1) Czy można odliczyć podatek naliczony z dokumentu SAD po zakończeniu procedury uszlachetniania czynnego? 2) Czy opłacone cło w związku z dopuszczeniem towaru do obrotu można uznać za koszt uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2004 r. w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przyjęcia wartości cła w koszty uzyskania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: Z przedstawionych okoliczności wynika, że dnia 13.11.2003 r. ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od cła oraz od VAT można uznać za koszty podatkowe, czy też będą to wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika: XXX S. A. zgodnie z podpisanymi kontraktami produkuje wyroby przeznaczone na eksport, do których produkcji sprowadza materiały spoza terytorium Polski. Materiały te zostają objęte procedurą celną uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Gdy upływa okres na który wydano pozwolenie Spółka dokonuje rozliczenia, wiąże się to z koniecznością dopuszczeni ...

Strona w roku 2005 odprawia towary sprowadzane z Chin przez przedstawiciela podatkowego w Wolnym Porcie Hamburgu. Przedstawiciel podatkowy poinformował Stronę o konieczności zapłaty za cło. Strona uzyskała też informację, że podatek od importu będzie podlegał naliczeniu i odliczeniu w deklaracji VAT -7 za dany miesiąc bez fizycznej wpłaty na rachunek Izby Celnej. Jednocześnie Strona ustaliła, że powstał w stosunku do niej obowiązek sporządzenia deklaracji INTRASTAT, ponieważ towary importowane w Wolnym porcie Hamburgu nabierają cech towaru Wspólnotowego pomimo, iż pochodzą z państwa trzeciego. Według Strony przy imporcie towarów przez Wolny Port Hamburg należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości towarów, wprowadzić tą wartość do rejestru importowego i wykazać w deklaracji VAT -7 w części dotyczącej podatku naliczonego. Jednocześnie na podstawie faktury wewnętrznej naliczyć tą samą wartość podatku, wykazać w/w transakcje w ten sam sposób jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wprowadzić do rejestru i wykazać w części dotyczącej podatku należnego deklaracji VAT -7, co skutkuje obowiązkiem wypełniania deklaracji podsumowujących VAT-UE oraz INTRASTAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za niep ...

Czy kwota zapłaconego w 2005 r. cła, określonego w decyzji organu celnego stanowi koszt uzyskania przychodu w 2005 r. ? Kwota tego cła wynikała z błędnego zwolnienia w 2002 r. z cła towaru importowanego.

Stan faktyczny Jak wynika z wniosku Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą miedzy innymi na wymianie towarów z zagranicą. W 2002 r. podatnik za pośrednictwem Agencji Celnej zgłosił w Urzędzie Celnym w Kielcach towar do odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu towarów powracających. Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr ...

Generowanie strony w 5 ms