Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znak

Czy bilety i karnety stanowią rzeczowe świadczenia zwolnione od podatku?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 27.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/14/2004): Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26.07.19 ...

Jak należy rozliczać sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej-znaków opłaty skarbowej, jeżeli obrotem jest ich wartość nominalna oraz czy jest to nadal według przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług-sprzedaż zwolniona ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności jak w świetle ustawy obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. należy rozliczać przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż znaków opłaty skarbowej, które są nabywane w banku na podstawie faktury VAT, a obrotem dla firmy jest ich wartość nominalna, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarboweg ...

Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy prawidłowe jest prowadzenie ewidencji czynności dostawy znaków skarbowych i innych znaków tego typu, na podstawie której ustalany jest obrót ze sprzedaży znaków skarbowych, osiągany przez dystrybutorów rozprowadzających znaki w imieniu Gminy, bez wykazywania w rejestrze poszczególnych detalistów, którzy je nabywają (konsumentów). Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina jako zleceniodawca zawarła szereg umów ze zleceniobiorcami, zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi, którzy zobowiązują się do sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, w zamian za otrzymaną prowizję w wysokości 5% wartości nominalnej sprzedanych znaków. Jak wskazuje Podatnik, sprzedaż znaków skarbowych przez dystrybutorów w imieniu Gminy jest ewidencjonowana w rejestrach sprzedaży jako czynność zwolniona, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W prowadzonej ewidencji wykazywany jest obrót brutto, uzyskany ze sprzedaży znaków przez dystrybutorów. Ewidencja nie ujmuje natomiast bezpośrednich konsumentów nabywających znaki skarbowe, ani wartości jednostkowych sprzedawanych znaków.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,poz. 960 ze zm.), ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych, aby określił, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie: 1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty ska ...

Czy usługi polegające na wykonaniu i montażu znaków drogowych oraz informacyjnych, wykonywane dla budownictwa mieszkaniowego i związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, opodatkowane są stawką VAT 7% czy 22%?

DECYZJA Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 21.09.2005r. Nr PP/443/64/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20.07.2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzęd ...

Czy wydatki na uzyskanie znaków CE mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w okresie obowiązywania znaków, czy powinny być odniesione w ciężar kosztów roku podatkowego, w którym zostały poniesione ?

W dniu 15.05.2006r. jednostka złożyła w tut. organie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnie sprawie. Spółka będąc producentem wyrobów medycznych jest zobowiązana od dnia wejścia do Unii Europejskiej, tj. 01.05.2004r. do oznakowywania swoich wyrobów zn ...

Czy wypłacane premie rybakom zamieszkującym w Polsce podlegają opodatkowania podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 29.05.2007 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.05.2007 r., (data wpływu 31.05.2007 r.) Instytut ... ... zwrócił ...

Czy wartość kuponów kulturalno – rekreacyjnych, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. do kwoty 380 zł rocznie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych. AD.2 W sytuacji, gdy towar jest wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

obowiązek znaczenia znakami akcyzy "J."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w przypadku otrzymania środków ze SpK przez wspólnika w następstwie obniżenia wartości wkładów w SpK środki te będą stanowiły dla niego przychód podatkowy? W jaki sposób powinny zostać ustalone koszty uzyskania tego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 39 ms