Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strony umowy

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Wspólnota zapytuje czy powinna również najemcom wystawiać faktury VAT na pokrycie kosztów zarządu, w przypadku gdy umowę najmu zawiera z najemcą właściciel lokalu.Zdaniem Pytającej Wspólnoty, wystawiając faktury VAT właścicielom lokali postępuje słusznie, zgodnie z art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Natomiast Wspólnota Lokalowa nie ma prawa fakturowania kosztów zarządu na rzecz najemcy, ponieważ najemca nie związany ze Wspólnotą umową nie jest dla niej stroną.

Stan faktyczny: Wspólnota Lokalowa wystawia swoim członkom tj. właścicielom lokali faktury VAT tytułem miesięcznych kosztów utrzymania lokali i części wspólnych nieruchomości. Niektórzy właściciele lokali wynajmują swoje lokale na podstawie zawieranych umów najmu. Ocena prawna stanu faktycznego: Regulacje prawne dotyczące umowy najmu zawarte zostały w przepisach art. 659-692 Kodeksu cywilnego. ...

Spółka ma w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi. a) Czy Zarząd Spółki może udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom? b) Czy klient musi udzielać pełnomocnictwa konkretnemu pracownikowi Spółki do składnia w imieniu podatnika deklaracji podatkowych?

a) Spółka mając w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi na podstawie art. 95 i następnych kodeksu cywilnego z możliwością ustanowienia przez Zarząd Spółki dalszych pełnomocników w osobach pracowników Spółki, b) Spółka nie rozumie wymagań urzędów skarb ...

Czy podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60, zm. Dz. U. nr 86, poz. 732), po rozpatrzeniu wniosku podatniczki ( imię, nazwisko, firma ) w imieniu której działa pełnomocnik ( imię, nazwisko, adres biura rachunkowego ) o udzielenie pisemnej informacj ...

Czy sprzedaż samochodu osobowego, ciężarowego lub jego części podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy sprzedaży dokonuje podmiot, który z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowany podatkiem VAT lub też jest zwolniony z tego podatku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji w zakresie przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2005r stanowisko za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14 a ...

Która ze stron czynności cywilnoprawnej powinna wystąpić o zwrot wpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nieważności umowy pożyczki?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 21 lipca 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie która ze stron czynności cywilnoprawnej powinna zwrócić się o zwrot podat ...

Jaki jest sposób i zakres zastosowania prawa podatkowego w sprawie statusu prawno podatkowego przedsiębiorców (osoby fizycznej oraz spółki cywilnej), którzy dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia tj. wystąpienia z ofertą do NFZ zawierają umowę konsorcjum ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawić art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń przemysłowych i jest podatnikiem VAT. Podstawą realizacji sprzedaży jest podpisana umowa bądź zatwierdzona pisemnie przez stronę oferta. W związku z powyższym kupujący jest zobowiązany również do dokonywania płatności zgodnie z zaakceptowanymi w umowie lub ofercie warunkami. Dnia 17 lutego 2005r podatnik otrzymał 5% zaliczki od kontrahenta X na podstawie zaakceptowanej przez strony oferty na dostawę maszyny. Faktura zaliczkowa na otrzymaną kwotę na rzecz kontrahenta X została wystawiona dnia 21 lutego 2005r. Podatek VAT został rozliczony i zapłacony w deklaracji za miesiąc luty 2005r. Jako kupujący wskazany został kontrahent X. Dnia 25 marca 2005r została podpisana umowa sprzedaży maszyny, gdzie kupującym stała się firma leasingowa L, korzystającym - kontrahent X, a sprzedającym podatnik. Umowa ta dotyczyła maszyny z wcześniej zaakceptowanej przez kontrahenta X oferty. Ponadto w treści umowy zawarto zapis "równowartość kwoty /.../ wpłaconej przez korzystającego, sprzedający zalicza na poczet płatności dokonanych przez kupującego. Zdaniem Strony w wyniku zawarcia umowy sprzedaży będącej kontynuacją wcześniejszej oferty z datą podpisania umowy nastąpiła zamiana stron, nie skutkująca obowiązkiem wystawienia faktury korygującej dla kontrahenta X i nowej faktury zaliczkowej dla firmy leasingowej L. Wynikało to z tego, że podatnik nie dokonał zwrotu wcześniej otrzymanej zaliczki, a także nie otrzymał zaliczki od firmy leasingowej L. Rozliczenie kwoty zafakturowanej przez podatnika na korzystającego powinno nastąpić pomiędzy kupującym a korzystającym za pomocą tzw refaktury faktury zaliczkowej. Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie słuszności przyjętego przez Stronę sposobu rozliczania.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 19 ust. 11 wyżej cytowanej ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szcze ...

Czy można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych samochodu osobowego w związku ze zmianą leasingobiorcy?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2005r. uzupełnionego wnioskiem z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy w wyniku podjęcia uchwały o przymusowym wykupie akcji powstaje u Spółki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, zamierza ona przeprowadzić przymusowy wykup akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie podjęta uchwała o przymusowym wykupie akcji, w wyniku której akcjonariusze mniejszościowi zobowiązani będą odsprzedać swoje akcje akcjonar ...

Generowanie strony w 13 ms