Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość transakcji

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Na jaką wartość powiązane rodzinnie podmioty gospodarcze, mające siedzibę w kraju, mogą dokonywać pomiędzy sobą transakcji sprzedaży oraz jaka wartość tych transakcji była limitowana w poszczególnych latach 2001 - 2004?

Pan Tadeusz K. dnia 31.03.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zarówno podatnik, jak i jego małżonka prowadzą działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji artykułów przemysłowych tej samej branży, pochodzących jednak od różnych kontrahentów. W celu poszerzenia własnych ofert hand ...

Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?

Spółka dokonuje zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży na terenie Polski (do podmiotów niepowiązanych) od innych spółek (działających na terenie Europy) z grupy do której należy. Zgodnie z ogólnoświatową polityką Firmy, poszczególne podmioty, są wyspecjalizowane w produkcji określonego asortymentu produktów. W ubiegłym oraz bieżącym roku Spółka nabyła od jednego z podmiotów powiązanych określo ...

Wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia 19 maja 2004r., który wpłynął do tut. urzędu dnia 06 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w w ...

1.Czy członek grupy kapitałowej z tytułu transakcji z nierezydentami należącymi do tej grupy na podst. umów ramowych ma obowiązek składania informacji podatkowej ORD-U? 2.Czy zakup obligacji lub waluty na spot (transakcje natychmiastowe), lokaty, forwardy zawierane u pośrednio powiązanego nierezydenta podlegają temu obowiązkowi? 3.Jak przeliczać wartości w EURO skoro umowa była zawarta przed ustaleniem jej kursu przez NBP?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2004 r.). Zgodnie z przedstawionym w ...

Czy w przypadku gdy podmiot dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym limit do sporządzania dokumentacji podatkowej jest limitem rocznym, czy liczonym proporcjonalnie do okresu, w jakim jednostki dokonywały transakcji, oraz czy do limitu należy zaliczyć sprzedaż środków trwałych i wartość aportu wniesionego do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji.

Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...

czy Spółka z o.o. jest podmiotem powiązanym z Gminą w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, czy ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z Gminą zgodnie z art. 9a ust. 1 w/w ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 06 kwietnia 2006r. L.dz. 587/2006 uzupełnione pismem z dnia 22 maja 2006r. L.dz. 757/06 o udziel ...

Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy prawidłowo ujęto do przychodu wartości gruntów przekazanych gminie oraz wartości gruntów nabytych od gminy? Spółka uważa, że grunty wymienione w akcie notarialnym wycenione zostały w wartości brutto.

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2006 r. Pełnomocnik Spółki z o.o. zwrócił się z zapytaniem o wskazanie prawidłowego ujęcia do przychodu wartości gruntów przekazanych gminie oraz wartości gruntów nabytych od gminy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w wyniku zawartego porozumienia Spółka dokonała przekazania gruntów do Gminy, a w zamian od Gminy przejęła inne grunty. Do wniosku załączono ak ...

Powiązania między podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 15 ms