Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Czy pożyczka zaciągnięta od innego przedsiębiorcy przeznaczona na zakup akcji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy pożyczki. Odstępstwem od zasady są zwolnienia od podatku, i tak: stosownie do dyspozycji art. 9 pkt 10 lit. g powołanej wyżej ustawy, zwalnia się od podatku umowy pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod ...

Dotyczy ustalenia dochodu przy inwestycjach w fundusz inwestycyjny oraz kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w sytuacjach opisanych poniżej.

Spółka zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Jak obliczyć dochód w sytuacji gdy uczestnik funduszu inwestując w fundusz inwestycyjny X dokonuje wpłaty w USD a fundusz lokuje środki pieniężne w instrumenty denominowane w USD, wykup certyfikatów następuje w USD i na żadnym etapie inwestycyjnym nie dochodzi do wymiany USD na PLN? 2. Kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat ...


Czy umowa nabycia akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Pismem z dnia 30.06.2004 r. (data wpływu do OUS dnia 02.07.2004 r.), Nr NO/3195 04, uzupełnionym w dniu 12.07.2004 r. (data wpływu do OUS dnia 13.07.2004 r.), Nr DE/3382/04, Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie pisemnej informacji, czy umowa nabycia (kupna-sprzedaży) akcji od Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w Warszawie; Narodowego Fun ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w miesiącu styczniu 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży ...

Opodatkowanie dochodu osiągniętego w 2004 roku z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych.

Z wniosku (data wpływu - 14.03.2005 r.) uzupełnionego dnia 05.04.2005 r. wynika, iż podatnik w roku 1996 nabył 1.014 szt. świadectw udziałowych Programu Powszechnej Prywatyzacji, które następnie zostały zdematerializowane i zamienione na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 2004 część tych akcji podatnik sprzedał uzyskując dochód w wysokości 27.406,05 zł. Podatnik we wniosku prezentuje ...

Czy można zastosować zwolnienie z opodatkowania przychodów otrzymanych w związku z odpłatnym zbyciem akcji NFI "FORTUNA" na rzecz Funduszu w celu ich umorzenia-w części stanowiącej koszt nabycia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana X – przedstawione we wniosku z dnia 22.03.2005 r., (data wpływu), uzupełnionym w dniu 30.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Fortuna" S.A. na rzecz tego Funduszu w celu ich umorzenia ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana – przedstawione we wniosku z dnia ....2005 r., (data wpływu) uzupełnionym w dniu 30.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji narodowych funduszy inwestycyjnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy zostały one zbyte w 2004 roku, a podatnik nabył je w 1998 r., lecz nie posiada żadnego dowodu ich zakupu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 marca 2005 r. (data wpływu do organu: 15.03.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

dotyczy zastosowania prawa podatkowego przez Spółkę, jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku umorzenia nabytych przez Spółkę (za wynagrodzeniem) od akcjonariuszy będących Narodowym Funduszem Inwestycyjnym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.), własnych akcji w celu ich umorzenia.

Pismem z dnia 05.05.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.05.2005 r.), Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uzupełnionego pismem z dnia 22 lipca 2005r. wynika, że Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie uchwałę o nabyciu prze ...

Generowanie strony w 14 ms