Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rejestracja państwowej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz zastosowanie art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w stosunku do powyższej jednostki.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 08.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług informuje: W myśl art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

1.Czy obowiązek wypłaty odpraw dla pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę, której wysokość określona zostanie dopiero po przyznaniu i ustaleniu wysokości przysługującego im świadczenia przedemerytalnego ciąży na nowym pracodawcy? 2.Czy nowy pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wskutek działań reorganizacyjnych ulega likwidac ...

Czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego - która została powołana Uchwałą Zarządu na podstawie § 33 ust. 1 statutu w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, zarejestrowana w GUS pod wyodrębnionym numerem REGON oraz w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT - jest podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Od 01 maja 2004 r. zakłady (oddziały) osoby prawnej samodzielnie sporządzającej bilans nie mogą być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - oddziały (zakłady) osób prawnych straciły z dniem 01 maja 2004 r. status samodzielnego podatnika VAT. Osoba prawna, której oddziały ...

Czy wobec zapisu art. 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych niewyodrębniona jednostka wewnętrzna, w ramach której zgodnie z postanowieniami Statutu wyższa szkoła świadczy usługi hotelarsko-gastronomiczne, jest zobowiązana do składania deklaracji CIT niezależnie od deklarcji CIT składanych przez szkołę?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.06.2004 r., złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 24.06.2004 r.), w sprawie obowiązku składania deklaracji CIT-2 przez niewyodrębnioną jednostkę wewnętrzną pod nazwą C..., w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...

Czy zwolnienie od podatku o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy zakładów budżetowych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie Uchwały Rady Powiatu w miejscowośc ...

Czy spółka z o.o. w organizacji dokonująca zakupów towarów i usług już po złożeniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R, jednakże jeszcze przed nadaniem numeru NIP oraz przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem tymczasowym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów? Czy spółka z o.o. po rejestracji w KRS będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabytych przed wpisaniem do KRS?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2003 r. informuje, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług. Według st ...

Czy w przypadku posiadania przez bank niemiecki oddziałów w innych krajach, dla opodatkowania odsetek wypłacanych temu bankowi na rachunki prowadzone dla niemieckiej centrali banku, jak również na rachunki oddziałów banku znajdujących się w innych krajach, z tytułu lokat bankowych, zastosowanie będzie miał certyfikat rezydencji tego banku, wydany przez administrację podatkową miejsca jego siedziby, tj. administrację niemiecką. Jednostki organizacyjne banku (oddziały) nie posiadają osobowości prawnej, są to tylko organizacyjnie wyodrębnione placówki banku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku posiadania przez bank niemiecki oddziałów w innych krajach, dla opodatkowania odsetek wypłacanych ...

Paragraf 2b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3, Nr 80, poz. 519, Nr 129, poz. 857 i Nr 144, poz. 936 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 242) jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Ponadto postanawia:na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

I 1. Zdaniem skarżących, wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3 ze zm.), w którego § 2b określono krąg podatników obejmujący również "jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej", na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

Czy ustawa o podatku VAT daje podstawę do wyodrębnienia dla celów płacenia podatku VAT jednostek organizacyjnych działających w ramach osoby prawnej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 04.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 05.05.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 03.06.2005r. oraz z dnia 05.07.2005r. w sprawie udzi ...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest podatnikiem podatku od nieruchomości (dot. budynków przekazanych w trwały zarząd)?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 3, art. 3 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 ze zm.), – Burmistrz Miasta i Gminy Kalisz Pomorski postanowił udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 24 ms