Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należności licencyjne

Gdzie podlega opodatkowaniu dochód z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii?

Odpowiadając na pismo jednostki z dnia 28.10.2003 r. (znak: DF/9698/2003) zawierającego prośbę dotyczącą udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania dochodu z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia ...

Jaką stawką są opodatkowane odsetki uzyskane w Polsce od pożyczkodawcy mającego siedzibę w Niderlandach i jaka jest data uzyskania z tego tytułu przychodów.? Jak ustalić podatek od należności licencyjnych wypłaconych Spółce będącej rezydentem Niderlandów.?

Podatnik zwrócił się do tutejszego Urzędu z następującymi pytaniami: 1. Czy zgodnie z art. 11 ust. 2 nowej Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów odsetki uzyskane w Polsce przez pożyczkodawcę mającego siedzibę i zarząd w Niderlandach będą opodatkowane stawką 5% od dnia 18.03.2004 r. czyli po 12 miesiącach od wejścia w życie, czy od 01.01.2005r., czyli po 12 miesiącach od ...

Czy od wydatków poniesionych przez Spółkę na rzecz Spółki duńskiej z tytułu składki administracyjnej i koncernowej należy pobrać podatek u źródła w wysokości 5%, jak od należności licencyjnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia, na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30.04.2004r. Nr US 72/ROP1/423/404/04/AW, stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa. Z treści pisma z dnia 30.03.2004r. wynika, że Spółka z o.o. AAA YYY ...

Jakie są aktualne stawki podatkowe dla wszelkich transakcji dokonywanych z holenderskim udziałowcem (dot. dochodów z dywidend, odsetek od udzielonych pożyczek, wszelkiego rodzaju usług zarządczych, licencji itp.).

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 23/01/2004 – uzupełnione o własne stanowisko w sprawie dn. 18/02/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z postanowieniamiart. 21 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Czy kwotę wypłaconą tytułem należności licencyjnych dla Fundacji typu-non profit mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 26 ust. 1 updp

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 08/03/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż płatnik wypłaca należności licencyjne dla podatn ...

Spółka zapytuje czy możliwe jest zarachowanie jako koszty uzyskania przychodów w poszczególnych miesiącach i w konsekwencji roku podatkowym, którego dotyczą, opłat licencyjnych, naliczanych zgodnie z zawartymi umowami i których wysokość jest znana, chociaż nie zostały poniesione?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 06 kwietnia 2004r. informuje, że : zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) kosztami uzyska ...

Czy należność za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potzreby własnej działalności bez praw do jego kopiowania i dystrybucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

„Zapłata przez podmiot polski za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potrzeby własnej działalności podmiotu polskiego bez praw do jego kopiowania, dystrybucji czy innego podobnego realizowania prawa do tego programu nie mieści się w definicji należności licencyjnych określonej w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. N ...

Pytanie dotyczy opodatkowania z tytułu zakupu programów komputerowych bądź licencyji przez bank od Spółki z siedzibą poza granicami RP.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stoi na stanowisku, iż odpowiedź Urzędu z dnia 19.04.2004r. Nr US 72/ROP3/423-70/04/SS dotycząca zapytania Spółki z dnia 15.03.2004r. jest nieprawidłowa. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż postanowienia umów zawieranych z kont ...

Czy od wypłaconych opłat franchisingowych spółka jako płatnik winna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2004 r. (data wpływu 23.01.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Artykuł 3 ust. 2 ustawy z dnia 1 ...

Bank zakupił od kontrahenta zagranicznego z siedzibą w Wielkiej Brytanii licencję na użytkowanie oprogramowania komputerowego. Zgodnie z postanowieniami umowy Bank nie posiada uprawnień do powielania, kopiowania lub dystrybuowania tego oprogramowania. Czy wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu kontrahentowi zagranicznemu rodzi obowiązek pobrania przez Bank zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art.14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.), dokonał zmiany informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w następujący sposób: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż postanowienia umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym z siedzibą w Wielkiej Brytanii dotyczące oprogramowania k ...

Generowanie strony w 13 ms