Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: orzeczenia

Jak zakwalifikować przychody osiągane przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą – prywatną praktykę lekarską z tytułu zawartej z gminą umowy o dzieło, której przedmiotem jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Stosownie do treści art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) starosta (oznacza to także zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy prezydenta miasta na prawach powiatu) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnoś ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na zakup urządzeń zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2003 r. i w części z własnych śro ...


Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), #61485; po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. zam. Pionki, ul. C z dnia 13.02.2006r. (data wpływu 01.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 par.1, art.14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 8 marca 2006 roku, uzupełnionego w dniu 27 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów p ...

1. Czy wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przed datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności uprawniają do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w związku z koniecznością dowożenia dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przysługuje rodzicom jedna czy dwie ulgi, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.07.2006 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosow ...

Czy od wypłaconej na rzecz spadkobiercy odprawy z tytułu przyznania renty chorobowej należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.08.2006r., który został uzupełniony w dniu 26.09.2006r. W dniu 10.08.2006r. złożyliście Państwo wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii może zostać w całości lub części odliczony od dochodu z uwagi na ukończenie przez podatnika 70 lat życia i stan zdrowia w sytuacji, gdy brak jest orzeczenia o niepełnosprawności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 08 listopada 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej spr ...

Czy przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na zakup asortymentu leczniczego: kołdry, materaca i dwóch poduszek?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz.60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku ...

Generowanie strony w 5 ms