Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: okres rozliczeniowy

1. Czy czynsz najmu nieruchomości fakturowany za miesiąc grudzień 2003 r. z terminem płatności 15.01.2004 r. należy ująć w przychodach podatkowych w roku 2003 r. czy w 2004 r.? 2. Czy w przychodach podatkowych 2003 r. należy ująć faktury za najem za 11 miesięcy 2003 r., to jest od stycznia do listopada 2003 r., czy też wszystkie 12 faktur - łącznie z grudniem 2003 r. (faktury wystawiano za każdy miesiąc oddzielnie)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego sprawy i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zapytani ...

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

dotyczy interpretacji przepisów art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.04.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 ...

Pytanie spółki dotyczy ustalenia okresu rozliczeniowego dla potrzeb kalkulacji wartości świadczeń dla pracowników w postaci wyżywienia, ryczałtu na podróże służbowe oraz wynagrodzenia za godziny nocne, nadliczbowe i w warunkach uciążliwych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada oddziały , które są niezależnymi ...

W jakim terminie można odliczyć podatek naliczony od usług dostawy gazu, energii, usług telekomunikacyjnych - jeżeli w terminie płatności za tego rodzaju usługi nie występuje sprzedaż ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004r. (data wpływu 01.04.2004r., opłata skarbowa oraz własne stanowisko w sprawie uzupełnione w dniu 17.05.2004r.), będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i us ...

Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanych w miesiącu kwietniu usług transportowych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004r. (data wpływu 25.06.2004r.) NaczelnikUrzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług p ...

Czy w ewidencji sprzedaży należy wykazać usługi transportowe (eksport usług), wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał w m-cu maju 2004 r.? Według jakiej stawki opodatkowany jest transport międzynarodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie zastosowania stawki podatkowej dla usług transportu międzynarodowego, uprzejmie informuje: jak wynika z treści pisma, Spółka wystawiła w miesiącu kwietniu 2004 r. fakturę z tyt. wykonanej usługi transp ...

dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług edukacyjnych

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji podatkowej z dnia 19.05.2004 r. (znak Pdf-415/30/2004) wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie w następujący sposób: Jak wynika ze złożonego zapytania, spółka ...

Z jakiego okresu mogą pochodzić uregulowane faktury zakupu stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty podlegającej zwrotowi bezpośredniemu (art. 21 ust. 2a ustawy o VAT)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 20.02.2004 r. dot. przysługującego podatnikowi prawa żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zgromadzonego w poprzednich okresach rozliczeniowych, jeśli to prawo wynika z wystąpienia w tym okresie sprzedaży opodatkowanej stawką 0-procentową, tj. z jakiego okresu mogą pochodzić faktury uregulowane stan ...

Czy w przypadku sporządzenia aktu notarialnego założycielskiego spółki z o.o. dnia 06.11.2003 r., zarejestrowania spółki w KRS dnia 11.12.2003 r. oraz wybrania roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok zgodnie z aktem kończy się 31 grudnia 2004 r. spółka może rozliczyć osobno okres: 11.12.-31.12.2003 r.?

Dnia 30.01.2004 r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przyjętego roku obrotowego. Do zapytania dołączono: odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr... oraz akt notarialny z dnia 06.11.2003 r. Repertorium A Nr..., mocą którego zawiązano Spółkę. W dniu 09.04.2004 r. uzupełniono wniosek zgo ...

Generowanie strony w 12 ms