Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadania statutowe

- w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży wypłacone w 2003 r. osobom nie będącym pracownikami ZNP w celu realizacji jego zadań statutowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji Urzędu Skarbowego w Olsztynie, z dnia 15 maja 2003 r. nr US.VI.4131/750/03 udzielonej na wniosek z dnia 14.04.2003 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os ...

Wykonywanie zadań statutowych w świetle przepisów o podatku od towarów i usług.

W związku ze złożonym w dniu 12.05.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym informuje, iż w art. 15 ust. 6 ustawy VAT postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizow ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku realizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego swoich zadań własnych poprzez organy kolegialne i przy realizacji zadań statutowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgo ...

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenie usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowanie dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.

Działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.11 nr FN 3119/1/2004 (data wpływu do urzędu 2004.05.13) w sprawie udzielenia informacji na temat opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organ ...

Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy – podatnikami w sferze cywilnoprawnej

W związku ze złożonym w dniu 27.08.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym informuje, iż w art. 15 ust. 6 ustawy VAT postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zak ...

1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na: utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie, budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie, eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich, utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy, eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci, nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego, nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych, nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem, zarządzie innym majątkiem gminnym, organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych, wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy, dowozie dzieci do szkół, usługach transportowych, budowlanych i innych, innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? 2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Komunalny w ... jest zakładem budżetowym i powołany został w celu realizacji zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 1995r. Nr VII/38/95, nie ma osobowości prawnej i rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy. Po wykonaniu poszczególnych zadań podatnik obciąża fakturami VAT Urząd ...

Czy prezes zarządu stowarzyszenia może być uznany za osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy przychody uzyskane w 2004r. przez prezesa zarządu z tytułu zwrot kosztów używania prywatnego samochodu dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

W stowarzyszeniu (organizacja pozarządowa) - społecznie zarządem wojewódzkim kieruje prezes, któremu został przyznany ryczałt kilometrowy z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego sa-mochodu dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1 Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-zycznych (Dz. U. z 20 ...

Urząd Miasta realizuje zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym i pyta czy zadania takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? Ponadto czy podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dot. zakupu materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań, o których mowa wyżej podlega odliczeniu?

Jeżeli podstawą prawną opisanych w zapytaniach czynności wykonywanych przez Urząd Miasta są ustawy i akty wykonawcze do ustaw to nie podlegają podatkowi od towarów i usług (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz.535).Podatek naliczony w fakturach zakupu materiałów związanych z tymi czynnościami nie może być odliczony od podatku należnego z innych ty ...

Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?

Zgodnie z treścią art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (..)” zatem w przypadku, gdy organ władzy publicznej, którym jest również Starosta (realizujący swoje zadania poprzez p ...

Czy obuwie zakupione i wydane członkom koła łowieckiego do użytku służbowego będzie stanowiło dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodow ...

Generowanie strony w 59 ms