Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenie od dochodu

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje; Ustawodawca daje osobom niepełnosprawnym bądź osobie na której utrzymaniu są oso ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. informuje: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 52, p ...

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. (data wpływu 27.02.03 po uzupełnieniu w dniu 13.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. stosownie do posta ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po od ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.03.2003 r. w sprawie ulgi na cele rehabilitacyjne, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnik ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie wpłaconych do KRUS - informuje: Przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu w zeznaniach rocznych za 2002 r. kwot darowizn Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005-71/03/PDII/415-28/03 z dnia 21.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła uzupełnienie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy uzupełnia udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Generowanie strony w 57 ms