Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz rekultywacji

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Waszym pismem z dnia 30.10.2003 r. znak: L.dz. 752/2003 uzupełnionym pismem w dniu 12.11.2003 r. znak: L.dz. 768/2003, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odpisów na fund ...

Czy fakturę za usługi związane z rozbiórką i demontażem zbędnej zakładowej oczyszczalni ścieków, w związku z zaprzestaniem jej wykorzystywania, można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 11.05.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospod ...

Jak rozliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywację terenów poeksploatacyjnych?

Stan faktyczny: Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie zasobów naturalnych z ziemi. W związku z powyższym Spółka tworzy fundusz rekultywacji, z którego środki przeznacza na finansowanie przedsięwzięć pozainwestycyjnych mających na celu zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych poprzez sadzenie drzew. Sadzonki drzew Spółka nabywa od Nadleśnictwa na podstawie faktur VAT. Ocena prawna sta ...

Czy można do kosztów działalności stanowiących koszt uzyskania przychodu zaliczyć naliczenie roczne funduszu na rekultywację w granicach wielkości planowanej bez obowiązku korygowania go o kwotę pozostałości tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

Czy wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy wartość prac przekraczających odpis na fundusz likwidacji zakładu górniczego stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2007r. (data wpływu do Urzędu 04.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieck ...

możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku rezerwy na rekultywację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

należy zgodzić się z argumentami, iż stanowisko prezentowane w wniosku odnośnie pytania nr 3 jest kontynuacją stanowiska dotyczącego pytania nr 2. Zatem nie można tych spraw rozpatrywać oddzielnie. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stanowisko Spółki odnośnie możliwości utworzenia funduszu rekultywacyjnego oraz zaliczenia odpisów na ten fundusz do kosztów jest prawidłowe pod warunkiem spełnienia dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy dotyczących limitu odpisów

W odpowiedzi na wezwanie Strony z dnia 22.07.2008r. (data wpływu 25.07.2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 04.07.2008r. Nr IP-PB3-423-548/08-2/MK złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izb ...

Czy firma może zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodu tworzoną w takim celu rezerwę w kolejnych latach podatkowych przez okres, w którym eksploatuje składowisko?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

„1. Czy koszty rekultywacji składowiska do wysokości posiadanego funduszu obciążają ten fundusz, natomiast koszty poniesione ponad posiadany fundusz należy zaliczyć w bieżące koszty Spółki i potraktować je jako koszty podatkowe? 2. Czy nakłady poniesione na rekultywację składowiska powinny być zaliczone jako wydatki na ulepszenie środka trwałego?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 75 ms