Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda kasowa

Czy momentem rozpoznania przychodu z tytułu kar umownych jest moment ich faktycznego otrzymania czyli tzw. “metoda kasowa” określona w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci Plus GSM. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera umowy promocyjne z klientami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ograniczając jednocześnie prawo klienta do wypowiedzenia umowy przez okres dwóch lat. Ograniczenie to wynika z Regulaminu akceptowanego przez klienta jako część zawieranej umowy. ...

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dotyczy faktu księgowania przez podatnika kosztów usług telekomunikacyjnych w latach 2001-2003 zgodnie z terminem wystawienia faktury, zamiast zgodnie z terminem płatności określonym w fakturach. W związku z powyższym wyłoniło się pytanie podatnika czy istnieje możliwość skorygowania popełnionego błędu poprzez prawidłowe zaksięgowania faktur, a w konsekwencji złożenie korekt deklaracji VAT-7 oraz PIT-5 za lata 2001-2003 r.

Ogólne zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zawarte zostały w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zgodnie z ust. 1 art. 19 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanyc ...

Kiedy mały podatnik stosujący "metodę kasową" ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturze, za którą płatność dokonywana jest w 12 albo 36 miesięcznych ratach ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 06.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1) kiedy mały podatnik, który wy ...

" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru ...

Obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, zarejestrowanego jednocześnie dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.07.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 20.07.2004r.), uzupełnionego pismem z dnia 0 ...


Jaki jest moment zaliczenia do kosztów uzyskani przychodów wydatków z tytułu składek ZUS oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne - czy data poniesienia wydatków, czy okres którego dotyczą?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 02.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospod ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokackich, polegających na obronie oskarżonego z nakazu prezesa sądu I instancji – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W zapytaniu z dnia 3 czerwca br. przedstawił następujące sytuacje: 1) Prezes Sądu I instancji, zarządzeniem nakazał podatnikowi obronę oskarżonego. Po wykonaniu przez niego tych czynności, zasądzono jemu w wyroku z dnia 10 kwietnia br. opłatę za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości w wys. 1.000 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 kwietnia br., natomiast ww. kwota zostanie wypłacona dopiero w dniu 20 sierpnia br.; 2) Po wykonaniu czynności adwokackich nakazanych przez sąd I instancji, została wniesiona apelacja, w której podatnik uczestniczył jako obrońca oskarżonego. Z tego tytułu zasądzono jemu dodatkowo kwotę 420 zł – np. w dniu 20 czerwca br., która to kwota zostanie wypłacona w dniu 30 września br.; 3) Sąd I instancji zlecił obronę oskarżonego innemu adwokatowi, jednak podatnik w zastępstwie, na mocy udzielonego przez adwokata pełnomocnictwa substytucyjnego, wykonał te czynności. Wobec powyższego, prosi o wyjaśnienie: - czy ww. czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy podatek ten jego obciąża? - z jakim dniem uznaje się wykonanie czynności obrony oskarżonego opisanych w pkt 1 i 2? - w związku z tym, że zasądzone wynagrodzenie oblicza sąd i odprowadza na rachunek organu podatkowego kwotę podatku dochodowego z tego tytułu, czy istnieje możliwość potrącania przez sąd również kwoty podatku od towarów i usług? Ponadto z tytułu podatku VAT podatnik rozlicza się metodą kasową, wobec powyższego kto odpowiada za zwłokę w odprowadzeniu podatku VAT w przypadku gdy od daty wykonania czynności upłynie więcej niż 90 dni?

Przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058) przewidują udzielanie przez adwokata pomocy prawnej z urzędu, w okręgu sądu rejonowego, w którym ma on wyznaczoną siedzibę zawodową (art. 21 ust. 3 ww. ustawy). Adwokat ustanowiony obrońcą z urzędu, w wypadku kolizji terminów i innych przeszkód, może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego innemu adwoka ...

Czy czynności polegające na tłumaczeniach wykonywane na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Wg jakiej stawki? Czy można rozliczać się metodą kasową?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na rezultat takiej działalności.Z kolei, art. 15 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż dzi ...


Generowanie strony w 9 ms