Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obrót publiczny

W sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w 2004 r. akcji nabytych na giełdzie przed 2004 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 23 lutego 2004 r. (wpływ – 24 luty 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w 2004 r. akcji n ...

Czy wypłata środków pieniężnych z rachunku IKE, celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym jest traktowana jako zwrot, w rozumieniu ustawy o IKE, co wiąże się z utratą zwolnienia podatkowego?

Oszczędzający uzyskuje na indywidualnych kontach emerytalnych ( IKE )dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych ( dywidendy z papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od obligacji ) oraz dokonuje wypłat środków pieniężnych z rachunku IKE , celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym. W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującym pytaniem, czy wypłata przez o ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2004 roku ze sprzedaży akcji, zakupionych w 1996 lub 1997 roku.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 par.1, art.14 a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu pisma z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pa ...

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów / AKCJE/ wartościowych nabytych dnia 30 października 1996 r dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem Centralnego Domu MAKLERSKIEGO grupy Pekao SA. Sprzedaż nastąpiła w grudniu 2004 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60/ w odpowiedzi na pismo Pani z dnia 22.03.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n o w i ł - uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe W ...

Czy w opisanej sytuacji sprzedaż akcji w 2004r. była zwolniona z podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy w opisanej sytuacji sprzedaż akcji podlaga opodakowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19.04.2005r. (data nadania 15.04.2005r. uzupełniony dnia 11.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej int ...


Czy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r zwolnieniu od podatku podlegają dochodu z odpłatnego zbycia akcji serii "F" spółki "M" S.A. wydanych akcjionariuszom na Giełdzie Papierów Wartościowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......w sprawie interpretacji przepisów p ...

Generowanie strony w 144 ms