Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatne nabycie

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w miesiącu lutym 2004 r. ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) ?

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z ...

W 2001 r. otrzymałam darowiznę w postaci akcji, od której zapłaciłam podatek w wysokości 92,80 zł. Następnie w 2003 r. akcje te sprzedałam. Co oznacza zapis w art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku”? Dlaczego zobowiązana jestem płacić podatek dwukrotnie od tego samego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Przychody

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychód kształtujący podstawę opodatkowania uznaje między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze. Jakkolwiek ustawa podatkowa nie precyzuje tego, co w jej rozumieniu jest świadczeniem nieodpłatnym, to wszakże nie ulega wątpliwości, iż ...


Fundacja z kraju członkowskiego UE zgłosiła akces pomocy humanitarnej przekazując towary (odzież, drobny sprzęt rehabilitacyjny i inwalidzki, pampery) podmiotowi polskiemu (stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego).Jakie warunki musi spełnić polski podatnik jako odbiorca ww. darów-dokumenty, prośba o zwolnienie z opłaty celnej i podatku VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,2) eksport towarów,3) import towarów,4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.P ...

1. Czy wartość nabytego nieodpłatnie budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu należy za-liczyć do przychodów biblioteki?2. Czy odpisy amortyzacyjne od wartości budynku należy wliczać do kosztów uzyskania przycho-dów?

Miejska Biblioteka Publiczna z mocy prawa (art. 202 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) nabyła nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność znajdującego się na tym gruncie budynku, który był dotychczas przez nią wykorzystywany na cele statutowe. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1. Zgodnie z brzmieniem ...

Czy otrzymana darowizna w postaci sprzętu sieciowego pochodzącego z innego kraju Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 1 września 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej darowizny w postaci sprzętu pochodzącego z innego kraju Uni ...

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka została zakwalifikowana do udziału w projekcie eVITA, który zakłada wdrażanie pilotażowego programu zastosowania technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnym. Program ten to wyposażenie kilku społeczności w sprzęt zapewniający dostęp do internetu, pozwalający na m.in. usprawnione kontakty między urzędem a mieszkańcami gminy, rozwijanie przedsiębiorczości i edukacji, udział w szkołach poprzez internet, podejmowanie pracy za pomocą internetu. Jednym z elementów tego projektu jest wyposażenie gminy w sprzęt konieczny do zrealizowania projektu wdrożenia infrastruktury informatycznej. Rodzaj, ilość i parametry techniczne potrzebnego sprzętu została określone przez integratora systemów informatycznych – firmę ComputerLand, na podstawie uzgodnionego wcześniej ze spółką zakresu wdrożenia. Sprzęt zostanie przekazany w formie darowizny bezpośrednio przez producenta – firmę X z siedzibą w Holandii. W związku z tym podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku otrzymania darowizny w sprzęcie pochodzącym z innego kraju UE jest konieczność opłacenia podatku VAT przez obdarowanego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne zapytanie z dnia 15.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka została zakwalifikowa ...

Czy w przypadku bezpłatnego otrzymania towarów od podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium Wspólnoty Europejskiej dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy wycena tych towarów na podstawie cen stosowanych w obrocie z dostawcami towarów jest właściwą ceną?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. Jednostka zwróciła się do Na ...

Czy nieodpłatne otrzymywanie towarów z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty, następujące w wykonaniu umowy darowizny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, ...

Generowanie strony w 6 ms