Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rolnictwo

podanie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży nw. towarów, jednocześnie podając symbol statystyczny wyrobu: - zbiorników do mleka oraz części do dojarek mechanicznych przewodowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.53.21-30), - dojarek do mleka jedno i dwustanowiskowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.62.00-10), - dojarek wielostanowiskowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.62.00-20).

W odpowiedzi na złożone dnia 08 stycznia 2004 r. żądanie (pismo z dnia 08 stycznia 2004 r.) w sprawie udzielenia w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) sprostowane pismem z dnia 13 stycznia 2003 r. pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi nadmienia, co następuj ...

podanie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych przez niego nw. usług, jednocześnie podając symbol statystyczny określonej usługi: - montaż dojarek (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.91), - naprawa i konserwacja dojarek (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.92), - montaż zbiorników do mleka (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.53.91), - naprawa i konserwacja zbiorników do mleka (symbol statystyczny wg PKWiU – 25..53.92).

W odpowiedzi na złożone dnia 13 stycznia 2004 r. żądanie (pismo z dnia 13 stycznia 2004 r.) w sprawie udzielenia w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi nadmienia, co następuje: Pan ... zwrócił się w swym zapytaniu o pod ...

Wyskość stawki podatku VAT zgodnie z nową ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. na usługi polegające na koszeniu traw z pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. Urzędu w dniu 4 maja 2004 r. wpłynął wniosek Jednostki ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług na usługi inseminacyjne o symbolu PKWiU 01.42.10-00.10.

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje, że usługi związane z kryciem naturalnym, unasiennieniem i oceną wartości użytkowej zwierząt PKWiU 01.42.10-00.10, w myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są: śruta sojowa (PKWiU 15.41.31-30.10), śruta rzepakowa (PKWiU 15.41.31-70) oraz śruta słonecznikowa (PKWiU 15.41.31-50)?

W świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ oraz załącznika nr 3 "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %" tut. organ podatkowy informuje, że śruta sojowa o symbolu PKWiU 15.41.31-30.10, śruta rzepakowa o symbolu PKWiU 15.41.31-70 oraz śruta słonecznikowa o symbolu PKWiU 15.41.31-50 mieszczące się w grupowaniu Polskiej ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług grupowanych wedle PKWiU 01.41.12? Jaka jest stawka podatku Vat dla usług budowy i modernizacji boisk sportowych na terenach szkół publicznych.

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż świadczy on usługi w zakresie wykonania i utrzymania terenów zieleni, zaklasyfikowane w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 01.41.12. Strona jest w trakcie realizacji czteroletniej umowy na pielęgnację terenów zieleni. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Czy nastąpiło prawidłowe zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wys. 3% dla wyrobów: - mięso drobiowe, świeże, konserwowe chłodzone lub mrożone - jaja kurze wylęgowe -produkty używane do karmienia zwierząt -drób żywy?

Dla niżej wymienionych wyrobów: 1. Mięso drobiowe, świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboju PKWiU 15.122. Jaja kurze wylęgowe PKWiU 01.24.20-00.113. Produkty używane do karmienia zwierząt PKWiU 15.71.10-00.34. Drób żywy PKWiU 01.24.10zgodnie z art.146 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europej ...

Czy rolnik zajmujący się hodowlą przepiórek i sprzedażą produktów tej hodowli w postaci konsumpcyjnych jaj przepiórczych: 1/ jest rolnikiem ryczałtowym 2/ przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku VAT 3/ nie jest płatnikiem podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004 roku (data wpływu: 07.05.2004r.) informuje się, iż: Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535). Dokonując dostawy produktów rol ...

dotyczy prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 31.05.2004 r. (z datą wpływu 31.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Czy świadczenie usług związanych z rolnictwem oznaczonych symbolem PKWiU ex 01.4 opodatkowane jest od 01.05.2004r. stawką podatku 7%.

W dniu 26.04.2004r. wpłynęło do tut. organu podatkowego pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2004r. z prośbą o wyjaśnienie kwestii, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), świadczenie usług związanych z rolnictwem oznaczonych symbolem PKWiU ex 01.4 opodatkowane jest od 01.05.2004r. stawką podatku 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w ...

Generowanie strony w 11 ms