Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hotel pracowniczy

dotyczy świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.02.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania od 1.01.2004 r. świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w związku z no ...

Czy koszt zakwaterowania przekraczający kwotę 500zł miesięcznie na osobę należy doliczyć pracownikowi do dochodu i opodatkować?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka świadczy usługi budowlane i często realizuje inwestycje poza miejscowością, w której jest siedziba firmy. ...

Jakie warunki winny być spełnione, aby świadczenie ponoszone przez Spółkę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu pracowniczym lub kwaterze nie stanowiło dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy wartość biletów przekazywanych pracownikom na dojazdy do pracy stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust.14 w: a) hotelach pracowniczych, b) kwat ...

Jaką stawką opodatkowane są usługi zakwaterowania w hotelach pracowniczych?

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwolnieniu podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 1 w/w załącznika wymienione są pod symbolem PKWiU ex 55.23.15 “Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich”. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2 w/w ustawy dla towarów i usług wymienionych w załącznik ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usługi zakwaterowania własnych pracowników opłacających czynsz ?

W związku z pismem z dnia 23.08.2004 r. nr 133/2004 w sprawie stawki podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137, poz. 926 ze. zm.), informuje, że : Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 oraz pozycją nr 140 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D ...

1. Jaką stawkę stosować w stołówce zakładowej?2. Stawka na usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej?3. Stawka podatku VAT na usługi przechowywania zwłok?4. Stawka podatku VAT na usługi magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych?5. Stawka podatku VAT na usługo hotelowe w hotelach pracowniczych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 28 czerwca 2004r. nr EFF/07-073/2/2004 (złożony ...

Czy pracownik, pracujący poza miejscem zamieszkania nie korzystający z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodów do wysokości 500 zł miesięcznie w przypadku, gdy pracodawca pokrywa do tej kwoty koszty jego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana żądanie z dnia 12-08-2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż uzyskuje Pan wraz z żoną przycho ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7% dla prac budowlanych wykonywanych w hotelach robotniczych (domach asystenta).

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia. Od dnia 15 lutego 2005 r. do przedmiotowego załącznika dodano - § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia Ministra Finans ...


Czy w wyniku umożliwienia pracownikom zaspokajania swoich potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) w budynkach należących do pracodawcy powstaje u pracowników przychód?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem budynku gospodarczego na terenie stadniny koni, w którym przeznaczyła część pomieszczeń na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) swoim pracownikom w okresie zatrudnienia. Budynek został wyposażony w meble, sprzęt AGD i TV. Spółka stoi na stanowisku, iż poprzez analogię należy zastosować przepis art. 21 ...

Generowanie strony w 5 ms