Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprawozdania finansowe

Dotyczy określenia organu zobowiązanego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przekształcanej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawą przedstawioną w piśmie z dnia 6 listopada 2003 r. (data wpływu 20.11.2003 r.) przez Spółkę Akcyjną “...” z siedzibą w ... przy ul. ... uprzejmie wyjaśniam. Z treści ww. zapytania wynika, że na skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś ...


Czy koszty związane z badaniem rocznego pakietu sprawozdawczego stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, Spółka X należąca do grupy Z w październiku 2003 r. zawarła ze Spółką Y umowę o zbadanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, rocznego pakietu sprawozdawczego za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. Za wyżej wymienione badanie Spółka była obowiązana zapłacić wynagrodzenie. Spółka X podkreśla, że pakiet sprawozdawczy jest doku ...

Dotyczy sporządzania sprawozdania finansowego przez Bursę nie prowadzącą działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo bursy Szkolnej ... z dnia 09.01.2004 r. w sprawie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2003 r., Urząd Skarbowy w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji, o czym stanowi art. 161 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Byt prawny spółki kapitałowej w organizacji kończy się w dniu dokonania wpisu spółki do rejestru sądowego. W okresie oczekiwania na wpis do rejestru występują różne zdarzenia ...

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółek z o.o. w upadłości ?

Odpowiadając na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym dnia 23 czerwca 2004 r.) w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej informuje, że: W stosunku do Spółki, której ogłoszono upadłość, wszelkie czynności obejmujące zarząd jednostką zgodnie z postanowieniami ust ...

Pobór podatku

ad. 1 W sprawach, w których ogłoszono upadłość po 01.10.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.). Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości Spółki. Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika we właściwym postępowaniu upadłościowym może być prowadzone w dwóch kierun ...

Czy w sytuacji, gdy Towarzystwo otrzymało faktury w maju 2004 r. już po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2003 r. za koszty eksploatacyjne z tytułu wyrównania opłat eksploatacyjnych, które dotyczą zużycia wody i energii elektrycznej w roku 2002 to może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w 2004 r.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.06.2004 r. (wpłynęło do Urzędu 07.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, iż firma wynajmująca Spółce pomieszczenia biurowe z dni ...

Zgodnie z aktem notarialnym pierwszy rok obrotowy spółki kończy się z dniem 31.12.2004 r. Za rok podatkowy 03.09.2003 - 31.12.2003 zostało złożone zeznanie wstępne CIT-8. Spółka pyta, czy powinna złożyć sprawozdanie finansowe za okres 03.09.2003 - 31.12.2004 czy odrębnie za 03.09. - 31.12.2003 i odrębnie za 2004 r. i jaką stawkę podatku należy stosować?

Z przedstawionego w pismach jednostki stanu faktycznego wynika, że: - zgodnie z aktem notarialnym z dnia 15.07.2003r. pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2004r., - złożone przez podatnika zeznanie CIT-8 za pierwszy rok podatkowy obejmowało okres od 03.09.2003r. do 31.12.2003r. Zdaniem podatnika bilans oraz rachunek zysków i strat winien być złożony odrębnie za okres 03.09.2003 - ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004r., w związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kie ...

Generowanie strony w 10 ms