Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarstwo pomocnicze

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.10.2003 r. znak: Or.I.0718/193/2003 dotyczące zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi, wyjaśnia: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządz ...

Czy usługi pralnicze świadczone przez Rejonowy Zakład Usług będący gospodarstwem pomocniczym Rejonowej Bazy Materiałowej oraz usługi telekomunikacyjne świadczone przez Garnizonowy Węzeł Łączności na rzecz Jednostki Wojskowej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w paragrafie 67 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W nawiązaniu do zapytania Podatnika z dnia 10 lipca 2003 r. oraz udzielonej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartej w piśmie z dnia 22 sierpnia 2003 r., Nr III/443/V-423/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści pisma z dnia 10 li ...

Czy gospodarstwo pomocnicze powołane przez organy władzy publicznej do wykonywania określonych zadań jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT, czy stanowi oddział, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 08.01.1993 r., czy po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. w sprawie wątpliwości Jednostki czy Ośrodek, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy nadal będzie posługiwał się nadanym numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych ...

Czy w świetle nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług Gospodarstwo Pomocnicze może być odrębnym podatnikiem podatku VAT?

Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm.) za zgodą właściwego organu podatkowego podatnikami mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej, wykonujące czynności opodatkowane , jeżeli samodzielnie sporządzają bilans. Z przywileju tego nie będą mogły skorzystać od 1 maja 2004 r. Zgodnie z art. 160 ust. 3 no ...

Czy usługi realizowane przez gospodarstwo pomocnicze urzędu miejskiego na rzecz tego urzędu będą zwolnione od podatku VAT? Czy usługi realizowane na rzecz innych kontrahentów oraz innych jednostek budżetowych będą opodatkowane?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z w ...


Czy usługi świadczone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przez zakład budżetowy powołany do realizacji zadań własnych gminy podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług komunikacji miejskiej oraz usług wymienionych w p ...

Jaka jest stawka podatku VAT przy sprzedaży materiałów przetargowych ? Czy sprzedaż materiałów przetargowych jest towarem czy usługą ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian./ w odpowiedzi na złożone w dniu 07.05.2004r., uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004 r. /data wpływu do organu pod. 28.05.2004 r./ zapytanie Nr GDDKiA-Olu-33/2910/22/04 - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ...

Czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.), przychody uzyskiwane przez gospodarstwo pomocnicze z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa stanowią przychód tego gospodarstwa podlegający opodatkowaniu.

Dnia 2 czerwca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Jednostkę, dotyczące kwestii: Czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.), przychody uzyskiwane przez gospodarstwo pomocnicze z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa sta ...

Czy usługi remontu dróg i chodników świadczone przez Gospodarstwo Pomocnicze ZDM na rzecz jednostki macierzystej ZDM podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

W związku z pismem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 maja 2004r. wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze na zlecenie jednostki macierzystej (ZDM) robót remontowych nawierzchni dróg i chodników, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.) wyjaś ...

Generowanie strony w 12 ms