Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie obowiązku podatkowego

Przychody z kapitałów pieniężnych

W związku z Pana pismem z dnia 23.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelni Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Informuje, co następuje: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 200 ...

Podatek od towarów i usług

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 5, art. 14b § 1, § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 31.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących obowiązku instalacji kas rejestrujących w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług przewozu taksów ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przyc ...

1) Czy Podatnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT w trybie art. 103 ust. 4 ustawy o VAT, w sytuacji gdy podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu został już rozliczony w deklaracji VAT-7? 2) Czy naczepy i przyczepy samochodowe są „innymi środkami transportowymi”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy o VAT? Czy od wewnątrzwspólnotowego nabycia naczep i przyczep jest obowiązek zapłaty podatku w terminie 14 dni oraz obowiązek występowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku?

Ad 1) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. Nabycia towaru dokonuje poza granicami kraju (Niemcy). Nabyte towary (samochody) są towarem handlowym, do dalszej odprzedaży. Należny podatek z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik rozlicza na zasadach ogólnych, tj. do 25 każdego następnego miesiąca. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy klienci chcą żeby nabywan ...

Obowiązki spadkobierców jako podatników podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 60 ms