Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot zaliczek

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. byłemu pracownikowi składek na ubezpieczenie społeczne nadpłaconych w 2003 r?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Zatem zwrócona z ZUS kwota składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegając ...

w zakresie kosztów uzyskania przychodu dotyczących różnic kursowych powstałych w związku ze zwrotem przez potencjalnego dostawcę zaliczki na poczet towaru w walucie obcej. "Spółka z o.o. "................" zwraca się w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych powstałych w związku ze zwrotem przez potencjalnego dostawcę zaliczki na poczet towaru w walucie obcej. Spółka z o.o. "................" w 2004 roku dokonała wpłaty zaliczki w USD na rzecz zagranicznego dostawcy. Zakupu walut dokonano po kursie negocjowanym w banku obsługującym spółkę. Wpłaty zaliczki dokonano na podstawie faktury proforma wystawionej przez zagranicznego kontrahenta. Ustalona przez strony dostawa nie doszła do skutku, w związku z tym dostawca przekazał na rachunek walutowy Sp. z o.o. "................" wcześniej otrzymana kwotę. W związku ze zmianą kursu USD w momencie wpływu zwróconej zaliczki na rachunek spółki powstała ujemna różnica kursowa, którą zaliczono do kosztów uzyskania przychodu 2004r. W związku z rozbieżnymi opiniami co do charakteru powstałych w ten sposób różnic kursowych napotykanymi przez nas w publikacjach prasowych prosimy o wyjaśnienie czy powstała różnica kursowa stanowi dla spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Niewątpliwie wpłata zaliczki na rzecz dostawcy będąca warunkiem sfinalizowania transakcji stanowi wydatek poniesiony przez spółkę w celu uzyskania przychodu. Naszym zdaniem sam fakt, iż spółka nie uzyskała w związku z wpłatą zaliczki towaru oferowanego przez dostawcę, a w konsekwencji nie uzyskała przychodów z jego sprzedaży nie stanowi przeszkody w zaliczeniu powstałej w wyniku dokonanej wpłaty różnicy kursowej do kosztów uzyskania przychodów. Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 06.02.1998 (sygn. akt I S.A./Łd 1196/96): "Brak przychodu w związku z tymi wydatkami nie wyklucza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że warunkiem takiego zaliczenia jest kryterium celowości wynikające z cytowanego art. 15 ust. 1 ustawy." Należy podkreślić, że wspomniane różnice kursowe nie zostały również wskazane przez ustawodawcę w katalogu wydatków nie uznawanych za podatkowe koszty uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy. Natomiast bez wątpienia należy uznać powstałą różnicę kursową za różnicę zrealizowaną, a zatem nie budzi wątpliwości sam fakt poniesienia przez spółkę wydatku. W tym stanie rzeczy zaliczenie przez spółkę w/w różnicy kursowej do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydaje się zasadne"

informuje, że stanowisko Spółki z o.o. "................" w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu różnic kursowych powstałych w związku ze zwrotem przez potencjalnego dostawcę zaliczki na poczet towaru w walucie obcej jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynika, że w roku 2004 Spółka z o.o. "................" w 2004 roku dokonała wpłaty ...

W jaki sposób należy udokumentować zwrot zaliczki zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrujacej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania za pomocą faktur korygujących zw ...

Czy podatniczka posiadałaby prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanej od kupującego faktury VAT dokumentującej zapłatę podwójnego zadatku? Zdaniem Podatnika, w opisanym stanie faktycznym, mogłaby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku Pani .............. z dnia 07.01.2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 10.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Na zwrot zaliczek podatnik wystawił korekty faktur. Wątpliwości podatnika dotyczą kursu przeliczenia euro na złote przy wystawieniu faktur korygujących-czy powinien to być średni kurs NBP z dnia zwrotu zaliczki, czy kurs taki sam, po którym była przeliczona wpłata zaliczek?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 22.03.2005r. wynika, że firma otrzymała 3 zaliczki od kontrahenta niemieckiego na projekt i wykonanie narzędzi do produkcji listew metalowych zgodnie z wcześniej zawartymi umowami. Na każdą z tych zaliczek firma wystawiła faktury VAT i odprowadziła podatek przeliczając euro po średnim kursie z dnia wpłaty zaliczki. Do realizacji umów z kontrah ...

Czy odsetki bankowe od zaliczki, wypłaconej Spółce-wykonawcy kontraktu na poczet realizowanych dostaw, "przechowywane" na rachunku bankowym, nie stanowią przychodów? Zaliczkę wypłacono 3 dni od otrzymania przez kontrahenta gwarancji bankowej na jej zwrot. Koszty wystawienia gwarancji ponosi wykonawca. Czy nie stanowią one kosztów uzyskania?

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 11.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.02.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 20 ...

Czy pracodawca może dokonać zwrotu pracownikowi uprzednio pobranych zaliczek na podatek, pomimo otrzymania decyzji organu podatkowego zwalniającej płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy, w związku z poniesionymi przez podatnika (pracownika) wydatkami na cele mieszkaniowe?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Zakład pracy w dniu 10.03.2005 r. otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego zwalniającą z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości odpowiadającej kwocie 19% wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe przez pracownika. Przedmiotowa decyzja nie została jednak uwzględniona przez pracodawcę, który pobrał i odprowadził zaliczki na podat ...

Czy stosowany przez Spółkę, w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sposób przeliczenia wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi jest prawidłowy?

Pismem z dnia 14 stycznia 2005r. Spółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Stronę w ww. wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest handel, w tym również z kontrahentami zagranicznymi. W związku z tym, pra ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przyjęta przez niego praktyka w zakresie rozliczenia korekty podatku należnego i naliczonego jest prawidłowa. Zdaniem Podatnika do tego rodzaju sytuacji stosuje się analogicznie zasady dotyczące rozliczenia faktur korygujących otrzymanych w związku z nabyciem towarów na terenie kraju.

Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tym w czerwcu 2004 r. dokonał wpłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta niemieckiego, co zostało udokumentowane wystawieniem faktury przez kontrahenta oraz faktury wewnętrznej przez Podatnika. W związku z niewypełnieniem kontraktu ...

Dotyczy prawa do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki w przypadku dokonania dostawy zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 06.01.2006r. (L. Dz. ZKG.310/02/06), podatnik planuje dokonanie na podstawie uchwały Nr V/24/04 z dnia 27.01.2004r. zmienionej uchwałą Nr XI/48/05 z dnia 19.12.2005r., zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nie przeznaczonych pod zabudowę, stanowiących własność podatnika, na wynajmowane grunty stanowiące własność Lasów P ...

Generowanie strony w 7 ms