Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie własności rzeczy

1. W którym momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży złomu na eksport, jeżeli w grudniu 2003 r. towar został załadowany na wagony i wysłany do odbiorcy, faktura została wystawiona w grudniu 2003 r., natomiast wywóz towaru za granicę zgodnie z dokumentem odprawy celnej SAD miał miejsce w 2004 r.? 2. Czy towar będący przedmiotem tej transakcji należy objąć remanentem na koniec 2003 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. dotyczące momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku eksportu: Jak wynika wniosku, firma ...

W latach 2000 – 2002 wybudowałem na gruncie dzierżawionym od gminy przenośny kiosk z desek i płyty twardej. Kiosk ten nie był nigdy związany z wykonywaniem przeze mnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W dniu 12.02.2003 r. sprzedałem przedmiotowy kiosk za kwotę 7.000,00 zł. Czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego kiosku?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowan ...

1. Kiedy nabywca otrzymujący fakturę VAT z adnotacją „towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty” ma prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz kiedy sprzedawca powinien odprowadzić podatek należny? 2. W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury zawierającej adnotację, zgodnie z którą sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy aż do momentu uiszczenia ceny przez nabywcę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu do urzędu – 18.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przyc ...

Podatnik zapytuje czy przeniesienie prawa własności do lokali w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powyższą czynność powinien udokumentować fakturą VAT.Zdaniem Pytającego przedstawiona w stanie faktycznym czynność stanowi sprzedaż praw, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz obowiązkowi wystawienia faktury VAT.

Stan faktyczny: Stowarzyszenie zostało założone dla realizacji celów statutowych, w tym do realizacji inwestycji (budowa Domu Handlowego). Przedmiotowe Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym zrealizowano powyższą inwestycję z kredytów bankowych i środków własnych tj. pożyczek zaciągniętych od członków St ...

- dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 15 stycznia 2004 r. (data wpływu do US – 15 stycznia 2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, co następuje: W skierowanym do org ...

1) Czy przy sprzedaży mieszkań w drodze przetargu i przekształceniu mieszkań lokatorskich na własnościowe należy naliczać podatek od czynności cywilnoprawnych ? 2) Czy od 01.05.2004 r. należy naliczać podatek VAT i w jakiej wysokości od czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni w zakresie lokali użytkowych, garaży oraz miejsc postojowych na parkingu przydzielonych na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa – eksploatacja podstawowa /czynsz/ ?

Ad.1/ Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: 1 umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, 2) umowy pożyczki, 3) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, 4)um ...1. Jaką stawką VAT należy opodatkować opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ? 2. Czy nieodpłatne przeniesienie własności budynków używanych jest zwolnione z VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, znak GN.I-0717-15/04, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 05.08.2004 r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz ...

Generowanie strony w 6 ms