Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: partie polityczne

Czy złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez podatnika będącego partią polityczną, przeznaczającego dochody wyłącznie na cele statutowe, zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji?

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że: 1) zaprzestał działalności albo 2) jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1, nie osiąga przych ...

dotyczy stosowania przez komitet wyborczy partii politycznej numeru identyfikacji podatkowej partii politycznej.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej posługiwania się przez Komitet Wyborczy Partii Politycznej numerem identyfikacji ...

Generowanie strony w 15 ms