Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie przychodu

Poprawność wykazania przychodów za sprzedaży esportowanego towaru na który to przychód składają się dwa elementy wykazane w dwóch fakturach, a ryzyko oszacowania wartości przychodu według ceny rynkowej na podstawie art. 14 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa sprzedaży należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, na podstawie których każda ze stron zobowiązana jest do świadczenia wobec drugiej, tego, co sama otrzymuje. Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny i odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena. Cena jaką otrzymuje sprzedawca jest więc ekwiwalentem tego, czego się ze swego majątku wyzbywa, dokonując przy ...

Czy w przypadku udzielenia pożyczki podmiotowi krajowemu prze podmiot z nim powiązany kapitałowo mają zastosowanie przepisy dotyczące określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen, mimo że w momencie wypłaty odsetek osoby fizyczne, czyli pożyczkodawcy, występują już jako udziałowcy spółki?

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) gdy podmiot krajowy jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym - i w związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje świadczenie na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonan ...


Argumentacja przytoczona przez stronę dla uzasadnienia wskazanej podstawy kasacyjnej nie pozostaje w żadnym związku z tą podstawą, dlatego też, skoro skarżący nie wskazał właściwych przepisów, które mógł ewentualnie naruszyć Sąd, akceptując zastosowaną metodę szacowania przychodu Naczelny Sąd Administracyjny nie może z urzędu uzupełniać podstawy kasacyjnej i rozważać sprawy w aspekcie innych niż wynika to ze skargi kasacyjnej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Daniela J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu za poszczególne miesiące roku podatkowego 2 ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na środki trwałe: 1) ruchome - stanowiące wyposażenie centrum, 2) powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi, systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na: - ruchome środki trwałe - wyposażenie centrum, - środki trwałe powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi i systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

1) Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Autor skargi powinien wskazać na konkretne, naruszone przez Sąd zaskarżanym orzeczeniem przepisy prawa materialnego i procesowego. W odniesieniu do prawa materialnego winien wykazać, na czym polegała ich błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Formułując zarzut naruszenia prawa procesowego należy wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 2) Podnosząc zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, należy w skardze kasacyjnej powiązać je z przepisami procedury sądowej, które zostały naruszone. 3) Zgodnie z art. 193 § 2 o.p. księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, co oznacza że każda sprzeczność ze stanem rzeczywistym, bez względu na zamiar podatnika, bądź stopień jego winy świadczy o nierzetelności księgi. 4) Uznanie księgi podatkowej w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży towarów handlowych za nierzetelną, stosownie do art. 193 § 4 o.p. powoduje pominięcie jej jako dowodu i ustalenie przychodu w drodze oszacowania.

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2005 r. o sygn. akt ISA/Bd 716/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę wniesioną przez Mariannę K. i Ryszarda K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 204 r. o nr PB2/4117-158/04 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo ...


Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Przychód podatkowy z tytułu wniesienia aportu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 13 ms