Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport drogowy

Czy kasy rejestrujące powinny znajdować się w pojazdach wykonujących tylko przewozy międzymiastowe, czy również w pojazdach wykonujących przewóz osób na terenie miasta i gminy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, s ...

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w O zwraca się z sprawie wysokości stawki podatku VAT od usług wynajmów okazjonalnych autobusów z kierowcą odbywających się poza granice kraju do krajów Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich. Firma dokonuje takich wynajmów. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy w kraju i ma charakter zorganizowany (np. wycieczki).

Z przytoczonego przez pomiot stanu faktycznego wynika, iż jednostka dokonuje wynajmu autobusów z kierowcą kontrahentom krajowym na przewóz osób m.in. poza granice kraju. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy na terytorium Polski i ma charakter zorganizowany. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienio ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pasażerskiego transportu lądowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pasażerskiego transportu lądowego oraz transportu ląd ...

Czy otrzymaną dopłatę do przewozów pasażerskich należy traktować jako kwotę netto czy kwotę brutto ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 i art. 217 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2005r., Ldz.7/65/05 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego doty ...

1) Czy sposób wyliczenia podatku VAT metodą "w stu" jest prawidłowy ? 2) Czy treść załączonego biletu może być uznana za fakturę ? 3) Czy w przypadku, kiedy nasza Spółka będzie realizować regularne przewozy do Włoch swoim transportem musi zarejestrować wykonywanie działalności na terytorium Republiki Włoskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej ze względu na miejsce świadczenia usług (tj. terytorium Włoch) ? 4) Czy też obowiązek rejestrowania nie ciąży na naszej Spółce a dotyczyć nas będzie jedynie limit zwolnienia podatkowego dla opodatkowania podatkiem od wartości dodanej dla świadczących usługi transportu osób na terytorium Włoch ? 5) Czy sprzedaż biletów wymienionych w pkt 1) jest zwolniona z ewidencji w kasach rejestrujących na podstawie Załącznika nr 1 poz. 54 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) ? 6) Czy prawidłowo w deklaracji VAT-7 obrót na terytorium kraju, tj. przy uwzględnieniu przykładu z pkt 1, tj. kwotę 60,19 zł ujmuje się w poz. C.1.24 „dostawa towarów oraz świadczenie usług”, podatek należny w poz. C.1.25, natomiast obrót w kwocie 335,60 zł traktowany byłby jako obrót nie podlegający polskiej ustawie o podatku od towarów i usług ? 7) Czy prawidłowe będzie obciążenie partnera włoskiego podatkiem VAT w wysokości 22% od prowizji z tytułu dystrybucji biletów na terytorium Polski i w autokarze „P” w Ostrowcu Św. zgodnie z zawartą umową; czy cały obrót z tytułu prowizji powinien być opodatkowany, czy jak naszym zdaniem podstawą opodatkowania winna być ta część obrotu, która wynika z prowizji od faktycznie wykonanych usług przez naszego partnera włoskiego ? 8) Czy obrót wynikający ze sprzedaży biletów (wzór - załącznik nr 3) przez partnera włoskiego zarówno na usługi, które będą wykonywane w przyszłości zarówno przez naszą Spółkę jak i przez niego, rodzi jakiekolwiek skutki w zakresie podatku VAT na terytorium Polski - bo naszym zdaniem przy uwzględnieniu pytania nr 1 nie rodzi tego obowiązku podatkowego ? 9) Z uwagi na to, że rozliczenia pomiędzy partnerami zgodnie z zawartą umową dokonywane są po zamknięciu roku do 30 stycznia po roku obrotowym = rok kalendarzowy i po wyczerpaniu do 15 lutego procedur w zakresie zastrzeżeń do dnia 15 marca należy dokonać przelewu należności, jaką datę powstania obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjąć dla tego obrotu (miesięczne wpływy netto uzyskane ze sprzedaży biletów przez „P” w Ostrowcu Św., a także przez partnera włoskiego są wyłącznie w trakcie roku traktowane jak wpływy wspólne poolu) ? 10) czy do przychodów miesięcznych dla celu podatku dochodowego należy zaliczać przychody uzyskane ze sprzedanych przez naszą Spółkę biletów, co do których usługa przewozu została faktycznie wykonana w danym miesiącu; w przypadku biletów dwustronnych, tj. częściowego wykonania usługi 1/2 wartości netto biletu. Natomiast czy wykonane usługi na podstawie biletów sprzedanych przez przewoźnika włoskiego stanowić będą przychód podatkowy w grudniu z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń poolowych ? 11) Czy otrzymane w wyniku rozliczenia od partnera poolowego należności z tytułu umowy będą podlegały przepisom polskiej ustawy o podatku VAT i czy winny być wykazywane w naszej deklaracji VAT ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 18.08.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, według kolejności przedstawionych w piśmie pytań, informuje: Aby było możliwe wyodrębnienie kwot obrotu uzyskaneg ...

jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatników usług przewozu osób do innych państw Unii Europejskiej

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób samochodem Ford Transit. Usługi przewozu osób wykonywane są na rzecz polskich firm - podatników VAT w kraju i na rzecz tych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Dla usług przewozu osób w kraju stosowana jest stawka podatku 7% i z taką stawką wystawiane są faktury VAT dokumentujące wykonanie usługi na terenie kraju. Podatnik świadczy ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem czy podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujacej obrót uzyskany z tytułu transportu osób w kraju oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 6.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Czy podlegają "zwolnieniu" z podatku VAT opłaty za czynności administracyjne polegające na wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przez uprawniony organ.

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Z upoważnienia Prezydenta Miasta, Podatnik jako uprawniony podmiot, wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - uprawniają one m. in. do wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych miejskich, oraz wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym np. przew ...

Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej z tytułu uszkodzenia towaru w wyniku wypadku drogowego stanowi koszt uzyskania przychodu wykonawcy usługi transportowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22.02.2005 r., który wpłynął 25.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania przez ...

Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej w 2003 roku z tytułu uszkodzenia towaru w trakcie wypadku drogowego, który miał miejsce w 2003 roku, powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wykonawcy usługi transportowej w roku 2003 czy w 2004 roku, kiedy to nastąpiło uznanie noty przez podatnika i jej kompensata z wierzytelnościami podatnika, a także przyznanie i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela na jego rzecz?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22.02.2005 r., który wpłynął 25.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu zalicz ...

Generowanie strony w 66 ms