Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: procedura


Określenie dokumentu, na podstawie którego Spółka będzie mogła po dniu 1 maja 2004r. dokonać odliczenia „podatku naliczonego od towarów przywiezionych do Polski i objętych procedurą składu celnego przed 1 maja 2004r. i po tej dacie w dalszym ciągu objętych w/w procedurą”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Spółki jest określenie dokumentu, na podst ...


"Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej dokonująca importu nowego środka transportu z kraju trzeciego na terytorium Niemiec, a następnie przywożąca go na teren kraju będzie musiała zapłacić w Polsce podatek od towarów i usług?"

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2004 r. Nr PB.I/443-552/MK/04 i wyjaśnia, co następuje: Przepis art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U ...

Działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137 , poz. 926 z późn.zmian.)uprzejmię proszę o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Prowadzę działalność gospodarcza w zakresie handlu artukułami przemysłowymi. W dniu 05-05-2004 r. dla potrzeb firmy zakupiłem środek trwały tj. samochód osobowy używany marki VOLKSWAGEN SHARAN z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej . Posiadam nastepujące dokumenty stwierdzające zakup w/w samochodu:- rachunek zakupu wystawiony przez Fimę niemiecką - tłumaczenie rachunku z języka niemieckiego na polski - dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.Dokonałem również w tut. Urzędzie Skarbowym opłaty skarbowej VAT-24 w wysokości 150 zł. jako niezbędna formalność potrzebna przy rejestracji samochodu. Informuję , że przed dokonaniem transakcji kupna samochodu nie byłem zarejstrowany jako podatnik VAT-UE. Dostawca samochodu nie wymagał odemnie okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie NIP UE . Na wystawionym rachunku brak jest również numeru NIP unijnego dostawcy . Nie posiadam też żadnej informacji pisemnej , czy dostawca w swoim kraju uiścił należny podatek. Przy dokonywaniu opłaty skarbowej tut. Urząd Skarbowy nie wymagał odemnie żadnych dodatkowych dokumentów ani opłat pieniężnych.Stanowisko podatnika:Będąc w posiadaniu w/w dokumentów uważam , że nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie , ponieważ nie byłem zarejstrowanym do VAt UE jak również nie wynika to z w/w dokumentów.Wobec powyższego , jeżeli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie nie podlega sporządzeniu faktury wewnątrznej wraz z obliczeniem podatku należnego . W związku z tym , iz nie jestem zarejstrowanym jako podatnik WNT i nie dokonałem naliczenia podatku należnego zwracam się z zapytaniem czy w chwili obecnej muszę dokonać tych wszystkich procedur , a mianowicie czy:- muszę zarejestrować się do VAT UE i potraktować tą transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu- jestem zobowiązany naliczyć od tej transakcji podatek należny i wykazać go w deklaracji VAT-7 za miesiąc , w ktorym został dokonany zakup- z powodu barku rejestracji nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Stosownie do postanowień art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 3 sierpnia 2004 roku o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. wyjaśnia co ...

- dopuszczalności zastosowania procedury z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy sprzedaży towarów używanych w ramach usług lombardu

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) zmieniam udzieloną informację przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem Nr PP1/443-22I/04 z dnia 06.05.2004 r. na zapytanie Podatnika z dnia 14.04.2004 r. Pytanie Podatnika dotyczyło dopuszczalności zastosowania procedury z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marc ...

- czy pieczęć Urzędu Celnego w ...... oddział ...... w procedurze tranzytu należy traktować jako potwierdzenie urzędu celnego wyjścia towaru poza terytorium Wspólnoty, dającej uprawnienia do zastosowania stawki VAT 0 % ?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pan sprzedaży na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terenie Chorwacji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry. Towar dostarczany jest m.in. wynajętym środkiem transportu i zgłaszany do procedury tranzytu w oddziale Urzędu Celnego w .... W takim przypadku wystawiany jest dla Pana dokument SAD-3 opatrzony pieczęcią Urzędu Celnego w ... oddział ... . ...

Czy dla podatnika organizującego wypoczynek dla dzieci i młodzieży ma zastosowanie procedura szczególna i jaka jest właściwa stawka podatku VAT dla tych czynności ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.06.2004 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) świadczenie usług turystycznych objęte zosta ...

Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 21.02.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów praw ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia we wrześniu 2004 r. od kontrahenta zagranicznego maszyn i urządzeń, które zostały sprowadzone do Polski w 2002 r. i objęte procedurą odprawy czasowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Generowanie strony w 33 ms