Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepisy przejściowe

Czy w związku z opodatkowaniem z dniem 1 maja 2004 r. ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie doliczony podatek VAT od wpłaty należności po 1 maja 2004 r.

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 06 kwietnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Ze złożonego pisma wynika, że dnia 16.01.2004 r. zawarła Pani umowę o budowę lokalu użytkowego ze spółdzieln ...

podatnik zwrócił się z zapytaniem o sposób rozliczenia podatku naliczonego od towarów, które zostały objęte procedurą składu celnego przed dniem 1 maja 2004r a zostały dopuszczone do obrotu po tej dacie

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) ...

Opodatkowanie robót budowlanych, realizowanych na podstawie umów zawartych w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towatów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 01.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż roboty budowlane związane ...

Przepisy której ustawy (ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług orazo podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), czy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) będą miały zastosowanie do usług budowlano – montażowych wykonanych w kwietniu 2004r. , dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004r.?

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr PP3-812/458/2004/AK/1786 z dnia 24 czerwca 2004r. wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług dla czynnośći wykonywanych przed dniem 1 maja, dla których obowiązek podatkowy powstałby po dniu 1 maja.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr PP3-812/458/2004/AK/1786 z dnia 24 czerwca 2004r. wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

1. Czy administracyjny dokument towarzyszący będzie spełniał wymogi określone przez ustawodawcę jako dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towarów na terytorium kraju Wspólnoty? 2. Jak potraktować dostawę po 1.05.2004r. w przypadku kiedy klient dokonał 100% przedpłaty w kwietniu?

Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką) zwróciła się z pismem z dnia 17.05.2004 roku (data wpływu 18.05.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego – o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w zakresie dokumentów niezbędnych do poświadczenia 0% stawki podatku VAT dla towarów przeznaczonych do krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o ...

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości podatku VAT przy realizacji inwestycji w roku 2004. Zadanie obejmuje budowę ulicy .............. w Biłgoraju w km 0+895 do km 1+400 (od istniejącej nawierzchni bitumicznej do ul. ...........). Naszym zdaniem budowa ulicy powinna być objęta podatkiem VAT 7 %. W stanie rzeczy istniejącym są to tereny o charakterze mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z zabudową jej towarzyszącą.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004 r. (data wpływu do organu podatkowego 28 lipca 2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926, ze zm.) wyjaśnia. W przedmiotow ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług wykonanych na towarach przywiezionych z terytorium Wspólnoty na terytorium kraju przed 1 maja 2004r., które w dniu 01.05.2004r. pozostawały na terytorium kraju objęte procedurą uszlachetniania czynnego.

            Przedmiotempytania zawartego w piśmie Podatnika jest udzielenie wyjaśnień dotyczącychstosowania przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993r.  o podatkuod towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), §58 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonanianiektórych pr ...

Możliwość dokonania korekty podatku należnego od dokonanego zwrotu podatku podróżnym

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r., w sprawie udzielenia informacji odnośnie możliwości dokonania korekty podatku należnego od dokonanego zwrotu podatku podróżnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim informuje: Art. 21d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o pod ...

Czy w związku z faktem, iż świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2003 było zwolnione od podatku, Podatnik powinien zarejestrować się w momencie gdy sprzedaż przekroczy 10.000 euro licząc od 1 maja 2004 r. czy ma brać pod uwagę fakt, że w roku ubiegłym sprzedaż przekroczyła u niego 10.000 euro i powinien zarejestrować się jako podatnk VAT z dniem 1 maja 2004 r.?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 13 lipca 2004 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłyn ...

Generowanie strony w 10 ms