Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja

W związku z otrzymaniem PIT-11 za 2003 r. od byłego Pracodawcy informuję, iż w 2003 r. nie otrzymałam wynagrodzenia. Jako potwierdzenie załączam świadectwo pracy otrzymane od Pracodawcy.Jednocześnie proszę o udzielenie mi odpowiedzi co z otrzymanym PIT-em mam zrobić, czy dochody których nie uzyskałam maja być wykazane w rozliczeniu rocznym za 2003 r.?

Zgodnie z treścią art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 zpóźn. zmian.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Z opisu stanu faktycznego wynika, że zakład pracy w ...

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady poożone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnik ma swoją siedzibę mają obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji o należnych gminom i województwom udziałach o podatku dochodowym (CIT-ST). W formularzu tym należy wypełnić m.in. następujące rubryki: D - dot. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; F - dot. informacji o zakładach pracy na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem do urzędu skarbowego: Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na konkretny oddział wchodzący w skład Spółki, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F formularzas liczbę osób świadczących pracę na terenie gminy, w której znajduje się oddział? Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na Spółkę lub teren całego kraju, bez wydzielenia i sprecyzowania w którym z oddziałów świadczenie pracy będzie się odbywać, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F nie zostaną ujęte osoby z zawartymi w powyższy sposób umowami o pracę? Czy niesprecyzowanie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami przez Spółkę miejsca świadczenia pracy powodować będzie konsekwencję zmiany danych przedstawianych w załączniku CIT-ST? Czy dla potrzeb CIT-ST należy uznać za tożsame pojęcia miejsce wykonywania pracy i miejsce świadczenia pracy i jak należy rozumieć pojęcie miejsce świadczenia pracy wskazane w pozycji F formularza?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszcz ...


Czy istnieje obowiązek sporządzania imiennych informacji związanych z poborem przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pisemną odpowiedzią Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 02 czerwca 2004 roku nr PD-I/423/71/04 w sprawie obowiązku sporządzania imiennych informacji związanych z poborem przez płatnika zryczałtowanego podat ...

Czy usługi zbierania i przetwarzania informacji wykonywane na rzecz podmiotu zagranicznego opodatkowane są obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT ?

W myśl przepisu § 64 ust. 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się między innymi do usług w zakresie przetwarzania danych i dostarczania informacji.Zgodnie z ust. 2 § 64 te ...

Czy opłatę za udział w konferencjach wykazaną w informacji PIT-8C należy doliczyć do przychów danego roku podatkowego i zapłacić podatek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14 a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w związku z pismem z dnia 13.04.2004 r. (data wpływu: 14.04.2004 r.) w sprawie otrzymanej informacji o wypłaconych należnościach lub świadczeniach (PIT-8C) i sposobie jej rozliczenia wyjaśnia, iż problem ten reguluje art. 4 ...

Płatnik zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy powinien wydać informację o wypłaconych świadczeniach PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego i jakie kwoty z wydanego wyroku sądowego powinny być wykazane w ww informacji. Czy płatnik był zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem płatnika wykazując w deklaracji kwoty wynikające z wyroku Sądu, postąpili zdodnie z przepisami art. 20 i art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowymi aktami prawnymi, które regulują ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zm.) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 ze zm.). Zasądzona renta wymieniona w punkcie pierwszym jest rentą odszkodowa ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność zamontowania na siedzibie bannera zawierającego informacje o prowadzonej działalności? Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, otrzymanie tylko części dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), bezspornie potwierdzających otrzymanie towarów przez odbiorcę, bądź gdy dokumenty te otrzymano w formie faksu, uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT 0%? Czy kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 87 ust. 6 cytowanej ustawy obejmują tylko podatek naliczony wynikający z faktur zakupu z danego miesiąca, bez uwzględniania kwot z przeniesienia z poprzednich miesięcy? Czy do przeliczenia wartości faktury eksportowej na potrzeby podatku VAT, wystawionej w walucie obcej na rzecz kontrahenta zagranicznego dopuszczalne jest w przypadku braku pieczątki VAT z datownikiem przyjęcie kursu waluty stosowanego na dokumencie celnym SAD do obliczenia wartości statystycznej, a także w jakiej dacie w omawianym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? Czy za formę potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty można przyjąć dokument potwierdzony pieczątką organu celnego państwa członkowskiego bez datownika? Czy państwa Wspólnoty przekazały polskim organom podatkowym wzory pieczątek urzędu celnego, stosowane do sporządzenia potwierdzenia wywozu oraz gdzie możemy się z nimi zapoznać, bowiem w praktyce spotykamy się z różną treścią pieczątek stosowanych nawet w tym samym państwie Wspólnoty?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2004 r., dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach: 1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, 2. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem ...

Czy spółdzielnia od dokonanych wypłat dla właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu za usunięcie we własnym zakresie usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji ma sporządzić druk PIT- 8C ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w odpowiedzi na pismo spółdzielni działajac na podstawie art.14a ustawy informuje, że zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , które dokonują wypłaty należności lub świadczeń o których mowa w art. 20 ust.1 od których n ...

Czy na spółce spoczywa obowiązek złożenia informacji o wymienionych wynagrodzeniach wynikający z treści art. 82a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa?

Spółka akcyjna zawiera umowy, w wyniku których osoby fizyczne z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec będące nierezydentami świadczą usługi (wykonują pracę) na rzecz tej spółki, za które otrzymują wynagrodzenie od podmiotu będącego nierezydentem. Wypłacający wynagrodzenie nie bierze udziału w zarządzaniu lub kontroli spółki oraz nie posiada udziału w kapitale spółki upraw-niającego do co najmniej 5 ...

Generowanie strony w 23 ms