Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bilety

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2002 r. (wpływ 22.11.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Wartość biletów miesięcznyc komunikacji miejskiej zakupionych dla członków Prezydium ze środków Związku Zawodowe ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 r. (wpływ 02.12.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Przychody uzyskiwane przez członków Prezydium wypłacane w oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów jako ryczałt ...

Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy można ustalić w ten sposób, że za część miesięcy roku podatkowego przyjąć je w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na dojazd do pracy środkami transportu publicznego, natomiast za pozostałe - w wysokości określonej przepisami ustawy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pytanie czy w rocznym rozliczeniu podatku za 2003 r. podatnik, którego miejsce stałego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy może rozliczyć roczne koszty uzyskania przy ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

W związku z pismem złożonym w dniu 28.01.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Fin ...

Czy częściowa dopłata (60 % ceny biletu miesięcznego) do nalezności za dojazdy do pracy, jakie stosownie do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy otrzymują pracownicy od pracodawcy, są ich dochodem ze stosunku pracy i czy pracodawca zobowiązany jest od wartości tych dopłat wypłaconych pracownikowi pobrać i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są koszty dojazdu pracowników do zakładu jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z innych ustaw. Z analizy powołanego przepisu wynika, że wartość tego rodzaju św ...

- dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, dotyczących przewozu osób zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 28 stycznia 2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jako agent ...

Czy zakupione dla pracowników przez zakład pracy karnety wstępu na basen i siłownię, a także karty stałego widza do teatru, opery, bilety do kina, bilety na koncerty muzyczne i występy estradowe oraz organizowane przez zakład pracy imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno- sportowe, w tym festyn zakładowy dla załogi oraz grzybobranie, finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można uznać za rzeczowe świadczenia, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 01.01.2004r są wolne od podatku dochodowego?

Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zaw ...

Podatniczka zawarła drugi związek małżeński, mąż nie przysposobił jej dzieci z pierwszego małżeństwa. Czy wydatki na kształcenie w szkole wyższej i dojazd do tej szkoły tych dzieci może odliczyć w ramach ulgi podatkowej obecny mąż podatniczki?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z ...

W jaki sposób należy dokumentować sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych?

Na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) fakturami VAT są również bilety jednorazowe wystawiane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających m.in. na przewozie osób taborem samochodowym. Warunkiem traktowania biletów jednorazowych jako faktur VAT jest wykazanie w nich tylko następujących danych: nazwy i numeru ident ...

Czy kwota wydatkowana z funduszu socjalnego na zakup biletów do kina jest przychodem pracownika.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2004 r., znak FN.ŁK.3145-5/04, w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnień od podatku świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownikó ...

Generowanie strony w 26 ms