Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członek wspólnoty mieszkaniowej

Czy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą odliczyć od podatku dochodowego, w ramach ulgi remontowej, przeznaczone w 2003 r. uchwałą mieszkańców na cele remontowe i przekazane na wyodrębniony fundusz remontowy a następnie użyte na remonty własnych zasobów, środki uzyskane za usługę cieplną świadczoną na budynek Spółdzielni Mieszkaniowej z własnej kotłowni?

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w obowiązującym w 2003 r. art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, (...) zmniejsza się (...) jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na p ...

Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę, zgodnie, z którą członkowie Zarządu nie płacą części zaliczki na pokrycie opłat związanych z użytkowaniem części wspólnej z uwagi na pełnienie, nieodpłatnie, funkcji w tej Wspólnocie. Osoby te nie otrzymują wypłaty w gotówce a w zamian zostały zwolnione z płacenia określonej kwoty. Czy w świetle przedstawionego stanu prawnego i faktycznego należy uznać, że świadczenie to stanowi dla członków Zarządu źródło przychodu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu - 06.02.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem doc ...

Prosimy o zajęcie stanowiska w zakresie stosowania przepisów prawa podtakowego dotyczących rozliczeń pomiędzy wspólnotą Mieszkaniową a właścicielem, jakim jest Gmina oraz rozliczeń Gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkaniowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 maja 2004r. l.dz. 1663/2004 stanowiącego zapytanie w przedmiocie rozliczeń gminy z tytułu wynajmu lokali, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści art. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. ...

Czy wspólnota mieszkaniowa może refakurować zaliczki na media na swoich członków a następnie z tego tytułu obniżać podatek należny o naliczony z koniecznymi korektami?

W świetle przedstawionego stanu faktycznego wspólnota mieszkaniowa będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT zamierza wystawiać swoim członkom refaktury na zaliczki na media i inne usługi (np. centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, obsługa domofonu). Od podatku należnego wspólnota zamierza odliczać VAT naliczony z faktur otrzymanych od dostawców, w kwocie przypadającej na poszczególnych członków w ...

dotyczy rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ś.” w S. ul. K. zwróciła się z pismem w sprawie rozliczania się wspólnot mieszkaniowych. Przedstawiając stan faktyczny, spółdzielnia podała, iż: Jest zarządcą 12 wspólnot mieszkaniowych i w ich imieniu prowadzi dokumentacje księgową oraz rozlicza się z członkami wspólnot w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych jak również z użycia mediów czy dostarczania w ...

Zarząd Wspólnoty Miszkaniowej otrzymuje co kwartał pewną kwotę jako ryczałtowy zwrot kosztów. Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne, wybierani są na zebraniu wspólnoty. Wypłacona kwota stanowi ryczałtowy zwrot kosztów związanych z dojazdami do siedziby administrującego i innych instytucji, rozmowy telefoniczne dot. spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Czy powyższa kwota stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w jakiej formie powinno nastapić rozliczenie z urzędem skarbowym.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r., uzupełnione w dniu 09.08.2004r. informuje, że wypłacony zwrot kosztów członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej tytułem ryczałtu za rozmowy telefoniczne, dojazdu do siedziby administrującego itp., stanowi dl ...

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w T. zwraca sie z uprzejmą prośbą o rozstrzygnięcie następujących problemów:- jakie czynności wykonywane przez Wspólnotę podlegają działaniu ustawy o podatku od towarów i usług a jakie czynności są wyłączone spod działania tej ustawy lub są zwolnione.Stan faktyczny jest następujący:Wspólnotę naszą tworzy ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład całej nieruchomości . Są to osoby fizyczne- właściciele lokali mieszkalnych oraz Urząd Miasta - właściciel lokali komunalnych i użytkowych.Jako Wspólnota nie posiadamy własnego majątku.Działamy w oparciu o ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Zgodnie z art.12 i art.13 w/w ustawy właściciele zobowiązani są do ponoszenia dwojakiego rodzaju wydatków. Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego lokalu oraz wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną , na które składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację , opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej , gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej , wydatki na otrzymanie porządku i czystości , wynagrodzenie członków zarządu. W związku z tym właściciele uiszczają na rzecz Wspólnoty zaliczki w formie bieżących opłat ( art.15 w/w ustawy ) na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych jak też i poszczególnych wyodrębnionych lokali.Na dostawę mediów tj. : energii elektrycznej , wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości umowy zostały zawarte przez Zarząd Wspólnoty. Ponadto w chwili obecnej prowadzimy modernizację kotłowni znajdującej się w naszej nieruchomości , przystosowując ją do wytwarzania energii cieplnej na gaz.Wszystkie umow na czynności związane z powyższą modernizacją zawiera Zarząd Wspólnoty. Energia cieplna będzie dostarczana tylko dla właścicieli w celu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.Nie będzie odsprzedawana na rzecz osób trzecich. Rozliczeń z Urzędem Miasta (właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych ) dokonujemy za pośrednictwem PGKiM Sp z o.o , zgodnie z dyspozycją tj. obciążamy zaliczkami na poczet ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zarówno lokali mieszkalnych i lokali użytkowych . Z PGKiM nie wiążą nas żadne umowy . W zebraniach właścicieli Wspólnoty ustalających wysokość zaliczek i podejmujących stosownie uchwały bierze udział pełnomocnik Urzędu Miasta . Na ich podstawie obciążamy PGKiM.

Stosownie do treści przepisu art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tut.urzędzie skarbowym w dniu 17 sierpnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie wyja ...

Czy gmina jako jeden z właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej,dokonując rozliczenia na najemców kosztów dostaw mediów, dokonuje sprzedaży i ma z tego tytułu obowiązek naliczania podatku VAT? Od kiedy stanowisko tożsame z opinią Izby skarbowej powinno obowiązywać?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2004r. l.dz. DE/ 3158/2004 stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w przedmiocie rozliczeń gminy jako właściciela lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z najemcami tych lokali, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sier ...

Jak należy zakwalifikować wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, w odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2004 r. w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieposiadającej osobowości prawnej informuje ...


Generowanie strony w 3 ms