Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktor

Dotyczy otrzymania zwrotu różnicy podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, w sytuacji gdy należności wynikające z faktur zakupu zostały zapłacone na rachunek bankowy faktora (spółki z o.o.), z którym wystawca faktur zawarł umowę faktoringową.

W dniu 30.01.2004 r. złożony został do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani o udzielenie informacji w sprawie zastosowania art. 21 ust. 6a ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.) tj. otrzymania zwrotu różnicy podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, w sytuacji gdy należności wynikające z faktur zakupu zo ...

Jak powinny być opodatkowana usługa faktoringu?

Umowa faktoringu należy do umów nienazwanych, ogólnie mówiąc jest działalnością finansową, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorców, którzy sprzedali swoje towary bądź usługi i nie otrzymali jeszcze z tego tytułu zapłaty. Pozwala to na ominięcie zatorów płatniczych związanych z opóźnieniami w regulowaniu należności przez kontrahentów oraz zapewnia środki obrot ...

1. Czy przelew wierzytelności dokonany w ramach umowy faktoringowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej? 2. Czy scedowana powrotnie na faktora część wierzytelności nieściągalnej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów faktoranta? 3. Czy koszty usług pomocniczych (badanie sytuacji ekonomicznej dłużników faktoringowych, widykacja należności) oraz koszty transferu walutowego, związane z usługą faktoringu, można uznać za koszty uzyskania przychodów faktoranta?

Ad. 1. Art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Istotą umowy faktoringu jest sprzedaż na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej jednostki finansowej za określoną cenę, wierzytelności pieniężnej przysługującej przedsiębiorcy wobec dłużnika. Nie ulega wątpliwo ...

Podatniczka świadczy usługi ściągania długów i factoringu (PKWiU 65.23.10-00.00), polegające na nabywaniu wierzytelności (wynikającej np. z nie zapłaconej faktury) i jej egzekwowaniu od dłużnika. W jaki sposób należy opodatkować tego rodzaju działalność?

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 tego załącznika pod symbolem PKWiU „Sekcja J ex (65-67)” wymienione są usługi pośrednictwa finansowego jednak z wyłączeniem m. in. usług ściągania długów i faktoringu. Dlatego też świadczenie tych usług ni ...

Czy usługi - obrót wierzytelnościami - nabywanie na własne ryzyko wierzytelności, dalsza ich odsprzedaż lub windykacja PKWiU 65.23.10-00.00 są zwolnione od podatku VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Stron z dnia 13.072004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r.- o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Spółka pyta, co stanowi podstawę opodatkowania usług faktoringu ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 04.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej usług faktoringu jest prawidłowe. ...


Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność powinna być rozliczana odrębnie czy jako całość?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (...), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Podmiotem świadczącym usługi factoringowe jest najczęściej bank (factor), chociaż może nim być również inny podmiot udzielający w rama ...

Spółka zwraca się z pytaniem czy kwota dyskonta z jaką nabyła przyszłe strumienie pieniężne z nieobjętych cesją rat leasingowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? A jeżeli tak to czy kwota dyskonta jest podstawą opodatkowania liczoną metodą w stu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 19.01.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 19.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a Ordynacji poda ...

Spółka zawarła z podmiotem zagranicznym mającym siedzibę w Niemczech umowę, na mocy której wierzytelności (należności) przysługujące Stronie z tytułu usług wykonywanych na rzecz jej odbiorców są cedowane i płacone przez ww. podmiot zagraniczny. Za przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców, podmiot zagraniczny otrzymuje od Strony wynagrodzenie, które jest potrącane z płatnością wynikającą z przejętych wierzytelności (należności). W opisanym stanie faktycznym Strona pełni więc funkcję faktoranta, natomiast podmiot zagraniczny funkcję faktora. Wynagrodzenie dla podmiotu zagranicznego liczone jest od wartości brutto przejętej wierzytelności (należności) w oparciu o następujące stawki: 5% jako prowizja stanowiąca opłatę z tytułu bezzwrotnego i nieograniczonego przejęcia przez podmiot zagraniczny ryzyka niewypłacalności odbiorców Strony, 3% jako skonto stanowiące opłatę za uregulowanie należności przysługującej Stronie od swoich odbiorców usług przed terminem ich wymagalności. Odbiorca natomiast zobowiązany jest dokonać płatności należności bezpośrednio dla podmiotu zagranicznego. W związku z tym Strona zwróciła się o informację na temat zasad opodatkowania zakupu usług faktoringowych od podatników podatku od wartości dodanej zarejestrowanych na potrzeby tego podatku w innym kraju członkowskim niż Polska, a w szczególności określenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług zgodnie z art. 29 oraz stawki podatkowej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać st ...

Generowanie strony w 60 ms