Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustalanie zobowiązania podatkowego

Spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 par. 1 i art. 552 Kodeksu spółek handlowych. Działalność spółki polega na handlu hurtowym książkami. Specyfika działalności powoduje, że duża część sprzedaży dokonywanej w okresie całego miesiąca fakturowana jest w ostatnich dniach miesiąca, ponieważ wtedy kontrahenci rozliczają się ze sprzedaży towaru.Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.nastąpiło w końcu miesiąca.Koszty spółki rozłożone są równomiernie w całym miesiącu, natomiast największa sprzedaż notowana jest w ostatnich dniach miesiąca.W świetle powyższego powstaje problem prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego spółki przekształcanej i przekształconej. Czy można bez względu na datę przekształcenia spółki rozliczyć podatek dochodowy za miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie jako działalność spółki jawnej lub spółki z o.o.? Jeżeli nie, to czy można rozliczyć procentowo koszty w stosunku do przychodów osiągniętych przez spółkę jawną?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w in ...


Czy przychody z tytułu wynagrodzeń po odliczeniu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne stanowią podstawę opodatkowania?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 24 marca 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie, zasad ustalania podstawy opodatkowania do ...

Sposób ustalenia dochodu i naliczenie podatu dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego(pustostanu) dla pracownika innej jednostki organizacyjnej na zasadach preferencyjnych.

W dniu 30.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu ...

1. Art. 65 wskazuje elementy, które należy badać, ustalając treść zarówno jednostronnych, jak i dwustronnych oświadczeń woli. Zawarte w przepisie elementy, takie jak brzmienie oświadczeń woli, zamiar stron, cel umowy, oraz okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczeń, są elementami stanu faktycznego, których nieuwzględnienie przez sąd może być podnoszone jedynie w ramach podstawy z art. 174 pkt 2 p.p.s.a. Innymi słowy, zarzut naruszenia art. 65 k.c. może jedynie towarzyszyć zarzutowi dokonania błędnych ustaleń faktycznych. Nie może natomiast stanowić samodzielnej podstawy prowadzącej do ich podważenia. 2. Trafny był zarzut naruszenia art. 27 ust. 5 ustawy VAT, przez błędne przyjęcie, że dodatkowego zobowiązania podatkowego nie można było ustalić spółce cywilnej. Utrzymujące się od dłuższego czasu rozbieżności w orzecznictwie sądowym i powstające na tym tle wątpliwości zostały wyjaśnione uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. (sygn. akt FPS 1/04, jeszcze nie publ.). Stwierdzono w niej, że w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. dopuszczalne było ustalenie spółce cywilnej dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy VAT. Jakkolwiek uchwała dotyczyła 1999 r., to jednak zawarte w niej motywy zachowują aktualność także w odniesieniu do roku 2001. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r. (sygn. akt K 17/97, OTK 1998/3/30), który zrodził wspomniane wątpliwości, dotyczył wyłącznie osoby fizycznej. Stąd też utrata mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy VAT nastąpiła wyłącznie w stosunku do tych osób. 3. Podstawy odpowiedzialności podatkowej poszukiwać należy w art. 115 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po spełnieniu dodatkowych przesłanek wymienionych w art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 i § 3 tej ustawy. Nie można w tym wypadku mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej. 4. Za dopuszczenie do powstania nierzetelności w dokumentacji podatkowej odpowiada sama spółka cywilna jako podatnik tego podatku i z tego względu może być na nią nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy VAT. Za zachowanie to bezpośrednio nie odpowiadają wspólnicy. Powyższe zachowanie może wypełniać znamiona czynu opisanego w art. 54 i art. 56 K.k.s. i zostać popełnione wyłącznie przez podatnika, którym w tym wypadku jest spółka cywilna. Spółka cywilna jako podatnik nie może być sprawcą przestępstwa skarbowego, ani wykroczenia. 5. Wspólnicy spółki cywilnej mogą odpowiadać ewentualnie na podstawie art. 9 § 3 K.k.s., który to przepis stanowi, że odpowiadają jak sprawcy także ci, którzy na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmują się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. W istocie nie mamy tutaj doczynienia ze zbiegiem odpowiedzialności karnej i administracyjnej wobec tego samego podmiotu.

Decyzją z dnia 18 czerwca 2002 r. Izba Skarbowa w Szczecinie utrzymała w mocy decyzje Pierwszego Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 8 marca 2002 r., określające spółce cywilnej D zobowiązania podatkowe i zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2001 r., a także ustalające jej dodatkowe zobowiązania podatkowe za ten same miesiące. Org ...

1. Skoro ustalenie stanu faktycznego oparto na dokumentach, z których wprost wynikało, że odbiorcy ciepła udostępnią dostawcy nieodpłatnie pomieszczenia, w których zainstalowane były urządzenia wykorzystywane przez dostawcę do dostarczania ciepła odbiorcom, to kwestionowanie okoliczności, iż świadczenie to było nieodpłatne nie znajduje uzasadnienia. Wobec tego, że wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., nieusprawiedliwiony jest zarzut dotyczący zastosowania tego przepisu do niekwestionowanego stanu faktycznego. 2. Wysokość dochodu uzależniona jest od okoliczności występujących obiektywnie, uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów ich uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.). Podatek powinien zatem wykazywać te okoliczności zgodnie z rzeczywistością. Ekonomiczne uzasadnienie uzgodnienia z kontrahentami odpłatności lub jej braku nie ma wpływu na załatwienie sprawy podatkowej, dla której istotna jest - co wyżej podkreślono - ocena występującego w okresie rozliczenia stanu faktycznego pod kątem przepisów ustawy regulującej obowiązek podatkowy w danym podatku.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 567/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę spółki A. z o.o. w P. na dwie decyzje Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 13.02.2002 r., wydane w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 i 2000 r. Decyzjami tymi organ podatkowy drugiej instancji utrzymał w mocy decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzi ...

Czy powierzone Instytutowi dofinansowanie dla realizacji zadań publicznych podlega ustawie o podatku od towarów i usług, a tym samym czy stanowi obrót dla celów ustalenia proporcji VAT na rok 2006?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, natomiast obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podo ...

Pytania dotyczy sposobu ustalenia dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-38 z tytułu zbycia instrumentów finansowych w przypadku określenia wartości transakcji w walucie obcej bez pośrednictwa banków z siedzibą w Polsce.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia #61607; uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe. Uzasadnienie Z pr ...

Czy udostępnianie na podstawie umowy użyczenia przez odbiorców ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu pomieszczeń na potrzeby umieszczania urządzeń ciepłowniczych stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 15 listopada 2006 r. nr DP/423-0131/06/AKL w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie zasługu ...

Czy wydzielenie przez sklep powierzchni na cele ekspozycji mebli będących do czasu sprzedaży własnością Spółki jest dla Wnioskodawcy nieodpłatnym świadczeniem podlegającym doliczeniu do przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 33 ms