Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strój służbowy

Czy przekazanie przez Spółkę swoim pracownikom mundurów czy szpad górniczych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 30.12.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że wejście w życie ustawy z dnia 14.02.2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach ...

Czy zakup odzieży wyposażonej w charakterystyczne cechy Firmy (np. barwa, logo) stanowi przychód pracownika do opodatkowania.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu dnia 1 marca 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, wyjaśnia co następuje: Z prze ...

Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć, potwierdzone rachunkami, wydatki na zakup ubioru służbowego ( kostium, marynarka, spodnie, buty stosowne do ubioru, itp. )? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: " Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe" w ramach której została zawarta umowa agencyjna z firmą ubezpieczeniową, której integralną częścią jest Regulamin Działalności Agenta oraz załącznik nr 1 do tego regulaminu, który określa standardy ubioru dla osób współpracujących.

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 ze zm. ) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot „w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt ...

Czy koszty zakupu odzieży służbowej wymaganej jako ubiór służbowy dla pracowników bezpośredniego kontaktu z klientami podatnika w oparciu o obowiązujący Regulamin pracy stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, p ...

Czy zakup odzieży reprezentacyjnej (garnitury) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w spółce cywilnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 par.1 oraz art.14a par. 1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) w sprawi ...

Czy podatek naliczony związany z zakupem na rzecz pracowników napojów oraz ubiorów służbowych podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 5 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez O. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Maz ...

Czy wysposażenie pracowników w ubiór służbowy wymagany przez Zakładowy Układ Praacy do noszenia przy pracy na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą gości, w sytuacji gdy własność ubioru nie przechodzi na pracowników, rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Z. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w War ...

Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny w zamian za ubiór reprezentacyjny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu 03.02.2006 r.), uzupełniony dnia 24.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

1) Czy równoważnik wypłacany w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej powinien zostać opodatkowany ? 2) Czy oszczędności mundurowe wypłacane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1615) powinny zostać opodatkowane ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 19.04.2006 r. (data wpływu 24.04.2006 r.) WSW w sprawie zwolnienia z opodatkowania równoważnika mundurowego przysługującego żołnierzowi zaw ...

Czy wydatki na zakup odzieży-stroju łużyckiego, który będzie zastępował odzież roboczą dla sprzedawczyń zatrudnionych w sklepach firmowych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani... - przedstawione we wniosku z dnia ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przyc ...

Generowanie strony w 19 ms